STATUT

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
LYSKOR

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie LYSKOR, zwana dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Lyski.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar gmin: Gaszowice, Jejkowice, Kornowac, Lyski i Pszów, przy czym w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Stowarzyszenia może ono prowadzić działalność na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.

§ 3

1. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, dotyczących stowarzyszeń i lokalnych grup działania, w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z dnia 18 listopada 2020r., Dz. U. z 2020 r., poz. 2261),
2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity z dnia 9 lutego 2023 r., Dz. U. 2023r., poz. 571).
2. Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa Śląskiego.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, sympatyków i wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

RODZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celami Stowarzyszenia są:
1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
2) aktywizowanie społeczności lokalnej;
3) realizacja lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD);
4) promocja obszarów wiejskich;
5) upowszechnienie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach gmin będących członkami Stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
c) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
– opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
– opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
– tworzenie stron internetowych,
– przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
2) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją lokalnej strategii rozwoju,
3) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,
4) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w ramach lokalnej strategii rozwoju.

§ 9

Stowarzyszenie realizując cele statutowe może powołać inne jednostki organizacyjne.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania lub siedzibę. Osoba fizyczna musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie może być pozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie mogą zostać osoby fizyczne, osoby prawne, po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad i zakresu wspierania Stowarzyszenia.
3. Członkowie reprezentują sektory: publiczny, społeczny lub gospodarczy.

§ 13

1. O przyjęciu członków do Stowarzyszenia decyduje Zarząd na mocy złożonej przez zainteresowanego pisemnej deklaracji.
2. Przyjęcie następuje w formie uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

§ 14

1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są:
1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji;
2) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia;
3) opłacać składki członkowskie;
4) brać udział w Walnym Zebraniu Członków.
2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) do czynnego i biernego prawa wyborczego w organach Stowarzyszenia;
2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach.
3. Członkowie wspierający Stowarzyszenie posiadają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz obowiązku opłacania składek członkowskich.
4. Członek wspierający ma prawo na zaproszenie organów Stowarzyszenia brać udział w posiedzeniach tych organów z głosem doradczym.

§ 15

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje poprzez skreślenie z listy członków z powodu:
1) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi;
2) wykluczenia przez Zarząd w przypadkach:
a) działalności niezgodnej ze Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia;
b) nieopłacania składki członkowskiej przez okres 1 roku licząc od końca roku kalendarzowego, w którym składka powinna być opłacona;
c) utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
3) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej.

§ 16

1. Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członków zwykłych i wspierających Stowarzyszenie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu.
2. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

RODZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Rada;
4) Komisja Rewizyjna.
2. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej i Radzie.
3. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata.
4.Mandat członka Zarządu, Rady lub Komisji Rewizyjnej wygasa:
1) z upływem kadencji,
2) w wyniku skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
3) w wyniku złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji w danym organie,
4) na skutek odwołania.

§ 18

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 1/3 członków uprawionych do głosowania, o ile postanowienia Statutu oraz regulaminów nie stanowią inaczej.
2. Uchwały władz stowarzyszenia wymienionych w § 17 ust. 1 pkt 2- 4 zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 1/2 ich członków, o ile postanowienia Statutu oraz regulaminów nie stanowią inaczej.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym, o ile postanowienia Statutu nie przewidują głosowania tajnego.

§ 19

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu wymaga bezwzględnej większości głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu.
2. Wybory i odwołanie władz Stowarzyszenia oraz poszczególnych członków władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 20

1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia o nie więcej niż 1/3 składu w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu uzupełnienia ich składu, na okres do upływu kadencji tych władz.
2. Członkowie organów Stowarzyszenia wybierani są na okres wspólnej kadencji. Mandat członka organu Stowarzyszenia, powołanego w sytuacji, o której mowa w ust. 1, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków tego organu.
3. W przypadku zmniejszenia się składu władz o więcej niż 1/3 składu bądź ich odwołania Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członów w celu wyboru nowych organów władz Stowarzyszenia.
4. Kadencja nowych władz Stowarzyszenia liczona jest od momentu ich wyboru.

Walne Zebranie Członków

§ 21

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Zasady zwoływania i tryb pracy Walnego Zebrania określa Regulamin Walnego Zebrania.
3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd każdego roku w terminie do dnia 30 czerwca.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub Rady bądź na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Walne Zebranie Członków zwołuje się zawiadamiając wszystkich członków o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 14 dni przed terminem obrad, listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób.
6. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu jeden głos.
7. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający Stowarzyszenia a także zaproszeni przez Zarząd goście.
8. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, o ile postanowienia niniejszego statutu albo inne przepisy nie stanowią inaczej.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia;
2) zatwierdzanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność,
3) ustalanie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady;
4) wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady;
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach lokalnej strategii opracowanej przez LGD;
6) udzielenie absolutorium Zarządowi;
7) uchwalanie zmian Statutu;
8) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd;
9) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji;
10) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
12) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,.

Zarząd

§ 23

1. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Stowarzyszenia, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków.
2. Zarząd składa się z 5 – 10 członków.
3. Zarząd wybiera spośród swoich członków Prezesa, dwóch Wiceprezesów i Sekretarza.
4. Zarząd konstytuuje się w ciągu 7 dni od dnia wyboru.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
6. Zarząd lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji w przypadku, gdy:
1) nie wykonuje swoich obowiązków;
2) działa niezgodnie ze Statutem lub regulaminem;
3) nie wykonuje uchwał organów Stowarzyszenia;
4) z innych ważnych przyczyn.
7. Odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych członków przed upływem kadencji może nastąpić na pisemny wniosek:
1) Komisji Rewizyjnej;
2) Rady;
3) 1/4 liczby członków Stowarzyszenia.
8. Tryb pracy Zarządu określa jego regulamin.

§ 24

1. Zasady działania Zarządu określa regulamin.
2. Do kompetencji Zarządu należy wszystkie sprawy, które nie są zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.
3. W szczególności do zadań Zarządu należy:
1) zwoływanie Walnego Zebrania;
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów;
4) opracowywanie i przedstawianie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku obrachunkowego;
5) prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
6) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
7) określanie szczegółowych kierunków działania;
8) uchwalanie regulaminów, w zakresie nie zastrzeżonym do innych organów Stowarzyszenia;
9) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
10) określanie wysokości składki członkowskiej;
11) zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami;
12) zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz pełnienie swoich obowiązków przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, uchwał Walnego Zebrania i regulaminów;
13) wykonywanie zaleceń organu przeprowadzającego kontrolę;
14) udzielanie kontrolującym oraz Walnemu Zebraniu wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawianiem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Stowarzyszenia;
15) powoływanie i odwoływanie Kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura,
16) ustalenie Regulaminu pracy Zarządu.
4. Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania w jego imieniu oświadczeni i zaciągania w jego imieniu zobowiązań majątkowych, upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo albo dwóch innych członków Zarządu łącznie, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Rozporządzenie mieniem lub zaciągniecie zobowiązania o wartości przekraczającej 100.000,00 zł. wymaga uchwały Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się w ciągu 7 dni od dnia wyboru.
4. Wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego, pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwa skarbowe.
5. Komisja Rewizyjna lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji, gdy:
1) nie wykonuje swoich obowiązków;
2) działa niezgodnie ze Statutem lub regulaminem;
3) z innych ważnych przyczyn.
6. Odwołanie Komisji Rewizyjnej lub jej poszczególnych członków przed upływem kadencji może nastąpić na pisemny wniosek:
1) Rady;
2) 1/4 liczby członków Stowarzyszenia.
7. Tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa jej regulamin, ustalony przez Walne Zebranie
8. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia;
2) ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania;
4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie
z przepisami o rachunkowości,
5) ustalenie regulaminu pracy Komisji.

Rada

§ 27

1. Rada składa się z 11-15 członków, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Rada konstytuuje się w ciągu 7 dni od dnia wyboru.
3. W skład Rady wchodzą przedstawiciele następujących grup interesu: sektora publicznego, sektora społecznego oraz sektora gospodarczego, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.
4. Tryb pracy Rady określa jej regulamin, ustalony przez Radę.

§ 28

1. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji zgodnie z art. 34 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. oraz z art. 33 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. – które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie lokalnej strategii rozwoju, ustalanie kwoty wsparcia oraz ich zatwierdzanie.
2. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Członkowie Rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach osobiście, a członkowie będący osobami prawnymi zgodnie obowiązującymi ich zasadami reprezentacji.
4. Pełnomocnicy osób prawnych reprezentujący je w Radzie nie mogą ustanawiać dalszych pełnomocników.

ROZDZIAŁ V
BIURO

§ 29

1. Tworzy się Biuro Stowarzyszenia, zapewniające obsługę administracyjno-biurową działalności Stowarzyszenia, zwane dalej Biurem.
2. Siedziba Biura mieści się w siedzibie Stowarzyszenia.
3. Pracami Biura Stowarzyszenia kieruje Kierownik Biura.
4. Tryb pracy Biura określa jego regulamin ustalany przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 30

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
1) składek członkowskich,
2) darowizn,
3) spadków,
4) zapisów,
5) dochodów z własnej działalności,
6) dochodów z majątku stowarzyszenia,
7) ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną oraz odpłatną działalność pożytku publicznego

§ 31

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 32

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

ROZDZIAŁ VII
PRACOWNICY STOWARZYSZENIA

§ 33

1. Stowarzyszenie zatrudnia pracowników Biura.
2. Stowarzyszenia może zatrudnić pracowników na innych stanowiskach niż pracownicy Biura, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami Stowarzyszenia.

§ 34

1. Stosunek pracy z pracownikami Biura oraz innymi pracownikami w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje i rozwiązuje Zarząd.
2. Zarząd ustala zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych przez Stowarzyszenie.
3. Inne niż wymienione w ust. 1 i ust. 2 czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Biura dokonuje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu lub inny członek Zarządu upoważniony przez Prezesa.

ROZDZIAŁ VIII
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 35

1. Uchwała Walnego Zebrania o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

Statut –> pobierz
Uchwała w sprawie zmiany statutu –> pobierz

Created with Snap