Podejmowanie działalności gospodarczej

O pomoc przyznawaną na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot:
– będący osobą fizyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego LSR (gminy: Gaszowice, Jejkowice, Kornowac, Lyski i Miasto Pszów);
– któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
– który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą określoną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
– który w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
– któremu nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

Operacja w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:
– zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, oraz
a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności, lub
b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji,  i zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę;
– będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach,
– operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR;
– inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;
– jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
– biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tą operację;
– jej realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
– koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
– kwota pomocy wynosi 75 tys. złotych (zgodnie z LSR);
– koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:
a) mieszczą się w zakresie kosztów o których mowa w § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.;
b) nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR;

Do kosztów § 17 ust. 1 zaliczamy:
1) ogólne (związane z wydatkami dot. budowy, nabycia nieruchomości, maszyn, takie jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności),
2) zakupu robót budowlanych lub usług,
3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
6) zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
7) zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
9) podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, który można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT,
– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:
1. pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:
• złożył wniosek o wpis działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, która będzie podjęta we własnym imieniu, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i dokonano wpisu tej działalności do CEIDG,
• uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją;
2. druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli:
a) operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem,
b) beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz:
– zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności również w przypadku, gdy korzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust.1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub – w przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia beneficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego – zgłosił się do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania działalności, lub
– utworzył co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie i zatrudnił osobę, dla której zostało utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę lub zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlega tym ubezpieczeniom.

Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a wniosek o płatność drugiej transzy – po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy, w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 30 czerwca 2024 r.

Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

Zobowiązania beneficjenta obejmują m. in.:
– podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, i jej wykonywania , oraz
a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom, lub
b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienia osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania tego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie;
Beneficjent realizuje powyższe zobowiązanie w zakresie:
a) wykonywania działalności gospodarczej,
b) podlegania ubezpieczeniom,
c) utrzymania miejsca pracy
– przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
(Zobowiązanie w zakresie podlegania ubezpieczeniom uznaje się również za realizowane, jeżeli – w przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń  społecznych w powodu objęcie beneficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego  – beneficjent podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców)
(Zobowiązanie w zakresie utrzymania miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, uznaje się również za zrealizowane, jeżeli beneficjent zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlega tym ubezpieczeniom).

– spełnienia warunków określonych w § 3 Rozporządzenia Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy
– osiągnięcia celu operacji oraz wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie;
– niefinansowania operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy;
– dokumentowania zrealizowania operacji oraz przechowywania całości dokumentacji związanej z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności drugiej transzy pomocy;
– uwzględnienia wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości albo wykorzystania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego.
– udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do monitorowania i ewaluacji Programu do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności drugiej transzy pomocy;

 

Beneficjent będący osobą fizyczną dołącza do umowy oświadczenie:
a) małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej;
b) współwłaściciela albo współwłaścicieli gospodarstwa rolnego albo przedsiębiorstwa, a w przypadku gdy współwłaścicielem albo współwłaścicielami gospodarstwa rolnego albo przedsiębiorstwa są osoby fizyczne – również ich małżonków – o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej;

Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:
1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
2) górnictwo i wydobywanie;
3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
8) produkcja metali;
9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
10) transport lotniczy i kolejowy;
11) gospodarka magazynowa.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do LGD, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze (nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni).
Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej przez Radę LGD z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu o naborze.