Rozwijanie działalności gospodarczej

O pomoc przyznawaną na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – będący:
1. osobą fizyczną, jeżeli:
– jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
– jest pełnoletnia,
– miejsce wykonywania działalności, oznaczone adresem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) obejmującym gminy: Gaszowice, Jejkowice, Kornowac, Lyski i Miasto Pszów – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a w przypadku braku takiego wpisu, jeśli miejsce zamieszkania takiej osoby znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR. (W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej powyższe warunki powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki), albo
2. osobą prawną, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
3. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

pod warunkiem, że podmiot ten:
– prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo: mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR, małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,
– w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz nadal wykonuje tę działalność,
– posiada nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. (W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce),
– wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;
– nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, (tj. premia na otwarcie działalności ze środków PROW) albo upłynęło 2 lata od dnia przyznania podmiotowi tej pomocy,
– nie została mu dotychczas przyznana pomoc na tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych lub w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. B ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach RPOW na lata 2014-2020 – w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

Operacja w zakresie rozwijania działalności gospodarczej:
– zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę;
– będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r.;
– operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
– inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji (3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej);
– jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
– minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
– jej realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
– została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi;
– koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych.

Forma i wysokość pomocy:
Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości nie wyższej niż 70%.

Limity pomocy
Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 500 tys. złotych na jednego beneficjenta.
Zgodnie z  Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LYSKOR wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może przekroczyć 130 tys. złotych.

Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:
1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
2) górnictwo i wydobywanie;
3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
8) produkcja metali;
9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
10) transport lotniczy i kolejowy;
11) gospodarka magazynowa.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się następujące koszty dotyczące operacji:
1) ogólne, (związane z wydatkami dot. budowy, nabycia nieruchomości, maszyn, takie jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności),
2) zakupu robót budowlanych lub usług,
3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5) zakup nowych maszyn lub wyposażenia
6) zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
7) zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
8) podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, który można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT,
– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

Beneficjent zobowiązuje się między innymi do:
– zapewnienia trwałości operacji do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
– osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie,
– utrzymania co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
– niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy,
– ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowalnych operacji z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności  w wypełnianiu zadań objętych umową.
– przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent:
1) zrealizował operację lub jej etap, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku zgodnie z par. 31 ust. 1 lub 2 – nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania;
2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

Wniosek o płatność beneficjent składa w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji jeżeli zostały:
1) poniesione:
a) od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.,
b) zgodnie z przepisami
– o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy przepisy mają zastosowanie,,
c) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego;
2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu udostępnionym przez samorząd województwa, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do LGD, w terminie wskazanym w ogłoszeniu (nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni).
Postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy prowadzi zarząd województwa.
Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej przez Radę LGD z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu o naborze.