O STOWARZYSZENIU „LYSKOR”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LYSKOR powstało w dniu 5 stycznia 2006 r. w ramach tzw. Schematu I Pilotażowego Programu LEADER+, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Grupa członków założycieli partnerstwa ukształtowała się głównie w wyniku licznych działań aktywizująco-szkoleniowych (prowadzonych na obszarze 2 gmin tworzących to partnerstwo tj. Lyski i Kornowac), będących elementem Schematu I, zrealizowanych na przełomie 2005/2006 r. Głównym celem zawiązania LGD w formie trójsektorowego partnerstwa było rozwinięcie i uzupełnienie istniejących zamierzeń rozwojowych w odniesieniu do tego obszaru, jak również jego promocja na zewnątrz oraz wśród samych mieszkańców. Opracowano wówczas Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich, jednak zbyt duża gęstość zaludnienia wykluczyła LGD z udziału w Schemacie II Pilotażowego Programu LEADER+.  Pomimo to, w latach 2006-2008 w miarę posiadanych, skromnych możliwości finansowych i organizacyjnych Stowarzyszenie zrealizowało m.in. takie inicjatywy jak: „Biesiada Śląska” dla mieszkańców obszaru LGD, dożynki gminne w sołectwie Pstrążna (w charakterze współorganizatora) i inne imprezy kultywujące miejscowe zwyczaje i tradycje, przegląd zespołów artystycznych z przedstawianiem dorobku artystycznego poszczególnych zespołów działających na terenie Gminy Lyski.

W perspektywie finansowej 2007-2013 Stowarzyszenie LYSKOR zostało wybrane do realizacji LSR w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Od 2009 r. wdraża projekty objęte inicjatywą Leader, co oznacza powiązanie działań na rzecz rozwoju wsi. Inicjatywa ta, wspomaga również działania aktywizujące oraz integrujące społeczeństwo. W ramach aktywizacji lokalnej społeczności prowadzono doradztwo dla beneficjentów, zrealizowano liczne szkolenia w zakresie aplikowania o środki w ramach LSR, przeprowadzono konkursy, warsztaty rękodzielnicze oraz zrealizowano wydarzenia kulturalne, integracyjne i promocyjne, m.in.:
•    „Rowerem po obszarze LYSKOR-u” – rajdy rowerowe na przełomie września i października,
•    Noc Świętojańska, Biesiada Miodowa – wydarzenia kultywujące lokalne tradycje i zwyczaje,
•    Przeglądy Zespołów Artystycznych.
Przeprowadzono 18 naborów (8 w ramach „małych projektów”, 5 w ramach „Odnowy i rozwoju wsi”, 3 w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” oraz 2 w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”. W ramach LSR zrealizowano m.in. następujące operacje:
•    „Modernizacja obejścia wokół Domu Kultury w Rzuchowie” – Beneficjent Gmina Kornowac, wartość dofinansowania 219 500,00 PLN,
•    „Budowa placów zabaw w sołectwach Kornowac, Łańce, Pogrzebień, Rzuchów należących do Gminy Kornowac” – Beneficjent Gmina Kornowac, wartość dofinansowania 84 414,00 PLN,
•    „Remont budynków gminnych w Lyskach i Nowej Wsi” – Beneficjent Gmina Lyski, wartość dofinansowania 156 257,75 PLN,
•    „Remont budynku gminnego w Adamowicach i Raszczycach” – Beneficjent Gmina Lyski, wartość dofinansowania 188 306,56 PLN,
•    „Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym w Nowej Wsi przy ulicy Rybnickiej” –  Beneficjent Gmina Lyski, wartość dofinansowania 144 849,00 PLN,
•    „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez zakup nowej maszyny” – Beneficjent Piotr Bednarski, wartość dofinansowania 20 362,00 PLN,
•    „Wzmocnienie działalności kulturalnej poprzez doposażenie świetlic w Gminnym Ośrodku Kultury w Kornowacu” – Beneficjent Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu, wartość dofinansowania 14 198,32 PLN,
•    „Promocja dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów ludowych dla zespołu folklorystycznego” – Beneficjent Kółko Rolnicze Pstrążna, wartość dofinansowania 5 858,34 PLN,
•    „Wieś Kobyla – takie miejsce na Śląsku od 8 wieków” – Beneficjent Ochotnicza Straż Pożarna Kobyla, wartość dofinansowania 15 192,00 PLN,
•    Długi lot do domu. Losy mjr Antoniego Tomiczka zapisane w ocalonych dokumentach i fotografiach” – Beneficjent Gminna Biblioteka Publiczna w Lyskach, wartość dofinansowania 36 645,88 PLN,
•    „Stworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę siłowni zewnętrznej” – Beneficjent Ochotnicza Straż Pożarna
w Rzuchowie, wartość dofinansowania 18 149,33 PLN.

Dzięki zrealizowanym operacjom poprawiła się jakość życia na obszarze LGD. Poprawie uległa także jakość przestrzeni publicznej – infrastruktury społeczno-kulturalnej, zacieśniły się więzi pomiędzy mieszkańcami, wypromowano obszar objęty LSR. Projekty te determinowały jeszcze większy stopień zacieśnienia sąsiedzkich stosunków między gminami Lyski i Kornowac. Stowarzyszenie skupia obecnie 120 członków.  W 2015 r. w ramach rozwoju stowarzyszenia, uchwałą z dnia 18 maja 2015 r. do LGD LYSKOR przyjęto Gminy Gaszowice, Jejkowice oraz Miasto Pszów. Obecnie LGD LYSKOR tworzą 4 gminy wiejskie, tj. Gmina Gaszowice, Jejkowice, Kornowac, Lyski oraz 1 gmina miejska – Miasto Pszów. Stowarzyszenie działa w zakresie terytorialnym powiatu rybnickiego (Lyski, Gaszowice, Jejkowice), raciborskiego (Kornowac) oraz wodzisławskiego (Pszów). Obszar jest spójny przestrzennie – każda gmina członkowska graniczy bezpośrednio z przynajmniej jedną gminą spośród pozostałych gmin członkowskich.

MAPA LGD LYSKOR

Created with Snap