Konsultacje założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie i zgłaszanie uwag do wypracowanych zagadnień w ramach opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2026. Poniżej znaleźć można proponowane zapisy dot. analizy SWOT, celów oraz grup docelowych oraz formularz konsultacyjny.

Proponowane założenia –> pobierz

Formularz konsultacji –> pobierz

Uwagi można zgłaszać poprzez wypełniony formularz drogą elektroniczną na adres: biuro@lyskor.pl bądź osobiście lub listownie na adres Stowarzyszenie LYSKOR ul. Sikorskiego 2, 44-295 Lyski, w terminie do 18 maja 2023 r. (pod uwagę będzie brana data wpływu formularza do LGD).

05 maj

by 

Created with Snap