Relacja z warsztatu refleksyjnego

W dniach 2-3 lutego 2022 r. w hotelu Zimnik w Lipowej odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania LSR i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Udział wzięli przedstawiciele Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy LGD LYSKOR. Uczestnicy zapewnili przedstawicielstwo wszystkich interesariuszy.

Kierownik biura p. Małgorzata Dorna, przedstawiła prezentację dotyczącą stanu realizacji LSR.
Zestawienia i materiały przygotowane przez LGD, w podziale na obszary tematyczne warsztatu:
1.    Realizacja finansowa i rzeczowa:
– zestawienie wykonania budżetu oraz wskaźników – wg wniosków wybranych, podpisanych umów, zrealizowanych operacji;
2.     Funkcjonowanie LGD i biura:
– zestawienie działań informacyjno-promocyjnych wg Planu Komunikacji,
– rejestry udzielonego doradztwa wraz ze statystyką efektywności doradztwa (działania doradcze prowadzone przez LGD, w tym sprawozdania z działań doradczych przedstawiane Zarządowi w cyklach półrocznych),
– informacje dotyczące funkcjonowania partnerstwa i organów LGD, tj. zestawienie odbytych posiedzeń Rady i Zarządu wraz z analizą frekwencji udziału członków w Radzie;
3.    Sytuacja społeczno-gospodarcza (dane makroekonomiczne – stopa bezrobocia, liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, liczba mieszkańców obszaru LGD – w skali porównawczej do analizy sytuacji społeczno-gospodarczej na dzień wskazany w okresie diagnozy LSR).

Rozpoczęto dyskusję, której celem było uzyskanie odpowiedzi na poniższe pytania:
1.    Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
2.    W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
3.    W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
4.    W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności
z obszaru LGD?
5.    Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
6.    Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
7.    Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
8.    Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD by skuteczniej realizowała cele LSR?

Uczestnicy warsztatu pochylili się na tematem finansowego i rzeczowego poziomu realizacji LSR. Postęp we wdrażaniu LSR jest bardzo satysfakcjonujacy, co odzwierciedla stopień osiągniętych wskaźników na uśrednionym poziomie ponad 80%, niektóre w 100% a w ramach P4 w najmniejszym stopniu tj. na poziomie 56,52%. W chwili obecnej zagrożeniem staje się rezygnacja Wnioskodawcy
z realizacji projektu po pozytywnym wyborze operacji do dofinansowania przez Radę LGD. Jednakże ilość składanych wniosków, wybranych do dofinansowania ale niemieszczących się w limicie środków daje częściową gwarancję, iż w przypadku rezygnacji Wnioskodawcy, kolejny Wnioskodawca „spod kreski” ma szansę zrealizowania projektu. Ponadto kilka wniosków znajduje się w trakcie rozliczenia, co powoduje, iż faktyczna realizacja wskaźnika jest o wiele wyższa.
Członkowie Rady oraz pracownicy biura omówili jakość składanych wniosków. Większość wniosków składanych do biura LGD jest jakościowo na wysokim poziomie. Braki w dokumentacji, które nie wpływają na ocenę wniosku przez Radę LGD są uzupełniane na etapie weryfikacji przez pracowników Samorządu Województwa. Jednakże nie wszystkie wnioski są sporządzone na bardzo wysokim poziomie. Zdarza się, że wnioski słabo napisane budzą wątpliwości, które po wezwaniach przez LGD są uzupełniane w stopniu wystarczającym do dokonania oceny operacji przez Radę.  Podczas warsztatu jeden z członków Rady zaproponował wprowadzenie obowiązkowych drugich konsultacji wniosku, jednakże wiązałoby się to ze zmianą lokalnych kryteriów wyboru, co dodatkowo opóźniło by przeprowadzenie kolejnych naborów wniosków. Po wnikliwej analizie uczestnicy uznali, iż lepszym rozwiązaniem będzie pozostawienie kryteriów w niezmienionym w tym zakresie kształcie.
Uczestnicy uznali, że obowiązujące kryteria wyboru projektów są adekwatne do planowanych do osiągnięcia efektów tj. wyboru operacji, które w najwyższym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów LSR. Osoby korzystające z doradztwa czy uczestniczące w szkoleniach uważają, iż są one jednoznaczne i obiektywne. Wnioskodawcy nie zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów. Nie planuje się zatem ich zmiany. Przyjęte lokalne kryteria wyboru operacji pozwalają osiągnąć zamierzone cele oraz pozwalają realizować w znacznym stopniu wskaźniki określone w LSR. Kryteria wyboru pozwalają na wybór wniosków najlepszych, zawierających innowacyjne na obszarze LGD pomysły, odrzucenie wniosków słabych i przeciętnych, co jest konieczne w związku z zainteresowaniem aplikowaniem o środki znacznie przewyższające alokację – w przypadku operacji dotyczących wspierania przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR. Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej pozwala wysnuć następujące wnioski: w gminach członkowskich rośnie liczba ludności oraz liczba zarejestrowanych podmiotów w bazie REGON. Wyjątkiem jest Miasto Pszów, w którym liczba ludności stale maleje oraz Gmina Jejkowice, gdzie liczba zarejestrowanych podmiotów w bazie REGON pozostała na dotychczasowym poziomie w stosunku do roku 2019. W roku 2020 we wszystkich gminach wzrosła liczba osób bezrobotnych. Jest to wzrost znaczący w porównaniu z poprzednimi latami, gdzie utrzymywał się trend malejący. Sytuacja ta spowodowana jest ogólną sytuacją na rynku pracy, która prawdopodobnie wiąże się z pandemią wirusa SARS-CoV-2. W ramach struktury bezrobocia wzrosła również liczba zarejestrowanych w PUP kobiet (w gminie Kornowac i Jejkowice pozostała na dotychczasowym poziomie), osób do 30 roku życia (w Gminie Kornowac pozostała na dotychczasowym poziomie) oraz powyżej 50 roku życia (zmalała jedynie w gminie Kornowac oraz Jejkowice). Grupy te zostały również wskazane w LSR jako defaworyzowane ze względu na dostęp do rynku pracy. Uznano, iż należy kontynuować premiowanie tych grup w kryteriach lokalnych, by wyrównywać ich szanse na rynku pracy.
Przyjęty system wskaźników dostarcza potrzebne informacje, które są niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej LSR. Zbierane dane pochodzą z informacji przekazywanych przez Samorząd Województwa Śląskiego (wykaz podpisanych umów, wykaz płatności itp.), oraz informacji pochodzących od beneficjentów przekazywanych w ankietach monitorujących. Dane te są zatem zbierane u źródła i należy je uznać za wiarygodne.
Pracownicy biura obecni na spotkaniu przedstawili własne wnioski wynikające ze świadczonego doradztwa na etapie zarówno aplikowania, jak i realizacji oraz rozliczania operacji. W ramach podsumowania ustalono, że stosowane procedury są przyjazne dla wnioskodawców oraz beneficjentów, w sposób czytelny a jednocześnie zwięzły pokazują każdy etap oceny i wyboru operacji oraz zmiany umowy.
W trakcie dyskusji nad skutecznością działania biura LGD podjęto także kwestię dotyczącą skuteczności działań promocyjnych na obszarze objętym LSR. Stowarzyszenie LYSKOR jest rozpoznawalne wśród mieszkańców i organizacji społecznych. Świadczą o tym informacje zwrotne przekazywane lokalnym liderom oraz dość znaczny wzrost liczby członków. Należy podtrzymywać kanały promocji i komunikacji ze społecznością lokalną. Następnie na podstawie analizy ankiet dokonano oceny jakości świadczonego doradztwa. Ankiety te wypełniane są przez osoby, którym udzielano doradztwa w sposób bezpośredni w biurze. Ponadto po każdym przeprowadzonym naborze biuro dokonuje badania satysfakcji wnioskodawców. W każdym przypadku ankiety te są anonimowe. Jakość doradztwa oceniana jest na bardzo wysokim poziomie zarówno pod względem oceny warunków świadczenia doradztwa, jak i oceny osób, które to doradztwo świadczą.
Biorąc pod uwagę powyższe wnioski, zarekomendowano utrzymanie jakości pracy na aktualnym poziomie m.in. poprzez stałe uczestnictwo w systemie szkoleń i innych działań o charakterze edukacyjnym zarówno pracowników, jak i członków pozostałych organów LGD. Pozwoli to na utrzymanie standardu prowadzenia biura, wdrażania LSR, aktywizacji lokalnej społeczności. Pomimo, iż wdrażanie środków w ramach PROW 2014-2020 kończy się, wnioski wysnute z warsztatu nadal są niezwykle istotne ponieważ stanowią bazę do przygotowywania się do okresu przejściowego oraz do ewentualnej aktualizacji LSR w związku z wydłużeniem realizacji PROW o dwa kolejne lata.
Na zakończenie Prezes Zarządu wraz z kierownikiem biura podziękował wszystkim za przybycie i efektywną pracę, która z pewnością przyczyni się do lepszego funkcjonowania LGD i rozwoju obszaru, pozwoli lepiej rozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają nas one do osiągnięcia celów.

edf

edf

dav

dav

09 lut

by 

Created with Snap