Komunikat dla przedsiębiorców

Informujemy, że w dniu 18 kwietnia weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695). W związku z tym przedstawiamy wyjaśnienia dotyczące stosowania zmienionych przepisów i rozwiązań w ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia przesłane w piśmie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 1. Zobowiązanie do realizacji operacji w określonym terminie:
 • w przypadku gdy beneficjent nie może spełnić lub zrealizować zobowiązań wynikających z umowy o przyznaniu pomocy, możliwa jest realizacja operacji w terminie późniejszym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r. po uzgodnieniu z Samorządem Województwa Śląskiego (jednorazowo nie dłużej niż 6 miesięcy) – nadal obowiązuje zasada wypłaty środków po spełnieniu warunków wynikających z umowy, które mają być spełnione w terminie przewidzianym na realizację operacji,
 • dla podejmujących działalność gospodarczą wydłuża się okres na składanie wniosku o płatność pierwszej transzy pomocy, po uzgodnieniu tej kwestii z Samorządem Województwa Śląskiego.
 1. Zobowiązanie do podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnianiu pracowników:
 • w przypadku samozatrudnienia, przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z 3-miesięcznego zwolnienia w opłacaniu składek ZUS (marzec, kwiecień, maj 2020 r.) bez względu na przychód – z tzw. “wakacji składkowych”. Zawieszenie w opłacaniu składek traktowane jest tak, jakby przedsiębiorca nadal wpłacał składki do ZUS i jednocześnie podlegał ubezpieczeniom społecznym. Skorzystanie z tego przywileju nie powoduje wydłużenia zobowiązania do podlegania tym składkom – nie wymaga się aneksowania umowy w tym zakresie.

UWAGA: Przedsiębiorcy opłacający składki dobrowolnie proszeni są o kontakt z Samorządem Województwa lub LGD.

 • w przypadku przedsiębiorców zatrudniających do 9 osób, istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia w opłacaniu składek ZUS, jeśli przedsiębiorca mieści się w limicie przychodu, o którym mowa w specustawie. Skorzystanie z tego zwolnienia nie wydłuża zobowiązania wynikającego z przepisów wykonawczych i postanowień umownych, tj. dot. ponoszenia kosztów na utrzymanie pracowników – nie wymaga się aneksowania umowy w tym zakresie,
 • w przypadku przedsiębiorców zatrudniających od 9 do 49 pracowników istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia w opłacaniu składek ZUS, ale zwolnienie to dotyczy połowy opłacanych składek, a nie całości. W tym przypadku do części składek podlegających zwolnieniu stosuje się zasadę, iż korzystanie ze zwolnienia jest jednocześnie kontynuacją zobowiązania dot. utrzymania pracownika i opłacania za niego składki – nie wymaga się aneksowania umowy w tym zakresie.

W SYTUACJACH WYMIENIONYCH WYŻEJ NIE MAMY DO CZYNIENIA Z REFINANSOWANIEM SKŁADEK ZUS PRZEZ PAŃSTWO, A JEDYNIE ZE ZWOLNIENIEM Z ICH OPŁACANIA. KORZYSTANIE ZE ZWOLNIENIA SKŁADKOWEGO NALEŻY INTERPRETOWAĆ W TAKI SPOSÓB, IŻ PRZEDSIĘBIORCY SĄ ZWOLNIENI ZE SKUTKÓW NIEZAPŁACENIA TYCH SKŁADEK.

 • dla przedsiębiorców, którzy nie mogą skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek ZUS, a chcących skorzystać np. z ulgi w opłacaniu składek (np. odroczenie lub rozłożenie na raty) – ulga przysługuje każdemu przedsiębiorcy na jego ubezpieczenie i zatrudnionych pracowników:
 1. odroczenie czy rozłożenie na raty składek ZUS w trakcie realizacji operacji (rozwój działalności) nie narusza prawidłowego wypełniania zobowiązania dot. utrzymania miejsc pracy i opłacania z tego tytułu składek ZUS (zobowiązanie nie ulega również wydłużeniu) – nie wymaga się aneksowania umowy o przyznaniu pomocy,
 2. odroczenie lub rozłożenie na raty składek ZUS w okresie, który obejmuje etap złożenia wniosku o płatność końcową lub okres związania z celem operacji, w których to beneficjent musi wywiązać się z zobowiązania dot. zadeklarowanych miejsc pracy, jest spełnione jeśli beneficjent będzie utrzymywał te miejsca pracy do których został zobowiązany. Koszty opłacania składek ZUS zostaną poniesione przez Beneficjenta w terminie późniejszym, tym samym nie oznacza to nie utrzymywania miejsc pracy, również nie ma podstaw do wydłużenia zobowiązania dot. utrzymania miejsc pracy o ten czas, na który ulga została przyznana – nie wymaga się aneksowania umowy o przyznaniu pomocy
 • w przypadku przedsiębiorcy, który wyraził zgodę na urlop bezpłatny pracownika (pracownik nadal pozostaje w stosunku pracy, lecz nie świadczy pracy, a przedsiębiorca nie wypłaca mu wynagrodzenia ani nie ponosi opłat z tytułu ubezpieczenia społecznego ZUS – Samorząd Województwa nie powinien traktować takiego stanu jako naruszenie przez beneficjenta zobowiązania do utrzymania miejsc pracy i ponoszenia z tego tytułu kosztów. Jednakże należy o takim stanie rzeczy poinformować Samorząd Województwa – nie jest wymagana konieczność aneksowania umowy w tym zakresie (powyższe zostanie uregulowane w fakultatywnym rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju, które jest w przygotowaniu).
 1. Zobowiązanie do wykonywania działalności gospodarczej:
 • w przypadku skorzystania z zawieszenia działalności gospodarczej  (podejmowanie działalności) czy to w trakcie realizacji operacji czy w okresie związania z celem zobowiązanie beneficjenta również nie ulega wydłużeniu o okres na jaki działalność z powodu COVID-19 została zawieszona. Jednak w przypadku operacji będących w trakcie realizacji, może okazać się konieczne przedłużenie okresu na jej zakończenie na wniosek beneficjenta – konieczność podpisania aneksu do umowy (powyższe zostanie uregulowane w fakultatywnym rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju, które jest w przygotowaniu).
 1. Zobowiązanie w ramach operacji polegających na podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej do osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej
 • planowane jest całkowite zniesienie powyższego zobowiązania, które zostanie uregulowane w nowelizacji rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. W przypadku problemów beneficjentów wynikających z możliwości wywiązania się z ww. zobowiązania, do momentu wprowadzenia regulacji w tym zakresie, należy powoływać się  na postanowienia umowne dot. siły wyższej.
 1. Zobowiązanie dotyczące utrzymania zadeklarowanej liczby pracowników w ramach operacji:
 • W przypadku kiedy przedsiębiorca nie może skorzystać z przywilejów jakie niosą przepisy “Ustawy antykryzysowej”, np. dopłaty do pensji pracowników, zwolnienie z opłat z ZUS lub jest to niewystarczające do prowadzenia przedsiębiorstwa i utrzymania zadeklarowanych miejsc pracy może się powołać na przepisy dot. siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności (skutki epidemii) – wymagane jest przy tym aneksowanie umowy.
 • MRiRW informuje, iż planowana jest zmiana przepisów rozporządzenia wykonawczego w zakresie ww. zobowiązania.
 • Korzystanie z dofinansowania do pensji pracowników w ramach danego przedsiębiorstwa jest możliwe i nie jest traktowane jako współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych z innych środków publicznych.
 1. Zobowiązanie do poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji:
 • Poniesione koszty w ramach operacji na szkolenia, konferencje wyjazdy, które nie zostały realizowane w sposób jaki zostały zaplanowane, powinny być rozliczane jeśli planowane zadanie zostanie zrealizowane na tyle, na ile jest to możliwe w danej sytuacji, umożliwiając ocenę tym samym ocenę zrealizowana celu nawet w stopniu minimalnym, np. zrealizowania zadania w innej formie (szkolenia/konferencje online) albo przesunięte w czasie do realizacji. W przypadku wpłaty zaliczki i nie wykonania przez dostawcę usługi, beneficjent powinien podjąć kroki w celu odzyskania zaliczki lub uzgodnienia realizacji usługi w innym terminie. Możliwa jest również zmiana celu operacji. Możliwość przesunięcia zobowiązania do realizacji w terminie późniejszym oraz zmiana celu operacji dają przepisy zmieniające ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich – wymagane jest przy tym aneksowanie umowy. W pozostałych przypadkach zastosowanie będą miały przepisy odnoszące się do siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności.
 1. Zobowiązania do zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej:
 • Dopuszczalne jest odstąpienie od egzekwowania ww. warunku w uzgodnieniu z LGD, w sytuacji, gdy zatrudnienie tych osób stało się niemożliwe z przyczyn związanych z COVID-19. W tym przypadku również zastosowanie będą miały postanowienia dotyczące siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności – wymagane jest przy tym aneksowanie umowy.

 

Pełna treść pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 06.05.2020 r. –> pobierz

Pismo to zostało również zamieszczone na stronie Polskiej Sieci LGD –> www.pslgd.pl

08 maj

by 

Created with Snap