Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

W związku z zakończeniem przez Zarząd Województwa procesu oceny spełnienia przez lokalne grupy działania warunków określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) informujemy, iż nasze LGD zostało nagrodzone bonusem, jakim jest możliwość ubiegania się o dodatkowe środki finansowe na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR. Środki te będą przeznaczone na przedsięwzięcia w zakresie przedsiębiorczości: podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej. Informacje na temat konkursów w ww. zakresie zostaną podane do końca czerwca br.

W związku z koniecznością ujęcia dodatkowych środków w LSR, zapraszamy do konsultacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
(wszelkie informacje znajdują się w osobnym wpisie –> przejdź).

Zapraszamy do zapoznania się z celami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, schemat przedstawiamy poniżej.

LSR – cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia:

CO,CS,P_czarne litery-page-001

CO1 zakłada wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności lokalnej gospodarki. CS1.1 odnosi się do przedsiębiorczości na obszarze LSR. Wyniki przeprowadzonej diagnozy oraz konsultacji społecznych pokazują, iż najistotniejsza dla mieszkańców obszaru LSR wydaje się poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy. Zatem istotne jest podejmowanie działań wspierających rozwój przedsiębiorczości. W ramach CS2.1 planuje się rozwój infrastruktury turystycznej oraz okołoturystycznej. Ów rozwój nastąpi w wyniku realizacji P2 tj. tworzenia nowych oraz podniesienie jakości istniejących obiektów pozwalających na obsługę ruchu turystycznego. Z kolei CS2.2 zorientowany jest na promocję walorów obszaru. W ramach P3 zaplanowano działania skierowane na promocję tych walorów. Całość przyczyni się do realizacji CO2 tj. rozwój potencjału turystycznego obszaru. Sformułowanie takich celów oraz przedsięwzięć jest wynikiem wskazanych podczas konsultacji społecznych oraz na etapie diagnozy obszaru niedoborów w zakresie rozwoju potencjału turystycznego obszaru, który został dostrzeżony, jednak wydaje się być niewystarczająco wykorzystany. Dalszy rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej pozwoli rozszerzyć i uatrakcyjnić ofertę spędzania czasu wolnego zarówno dla mieszkańców obszaru, jak i osób z zewnątrz. Ostatnim obszarem wymagającym interwencji wskazanych w ramach diagnozy i konsultacji społecznych jest poprawa jakości przestrzeni publicznej, w tym obiektów i miejsc służących zaspokajaniu potrzeb w zakresie kultury, sportu i rekreacji (P4), wzrost inicjatyw propagujących idee współpracy, integracji, kultury i pielęgnowania lokalnych zwyczajów (P5) a także kreowanie postaw pożądanych społecznie, w tym w zakresie ekologii (P6).

Planujemy również zmiany w zakresie harmonogramu naborów wniosków w ramach CO3 – na przedsięwzięcie P4 oraz ramach Projektów Grantowych – przedsięwzięcia P5 i P6. Nabory te planowane są na II połowę 2019 roku.

Zaktualizowany zostanie również harmonogram w zakresie konkursów w ramach P1 z uwagi na zwiększenie środków w ramach bonusu.

Procedura ubiegania się o wsparcie na przedsięwzięcia w ramach LSR przedstawia się jak na schemacie poniżej:

Obraz1
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia LYSKOR osobiście w biurze LGD lub pod nr telefonu 32 440 76 01.

25 kwi

by 

Created with Snap