Spotkanie informacyjne zw. z naborem do konkursów 9.1.4 i 9.2.4 RPO

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku oraz Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego i Urząd Miejski w Rybniku zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „Lokalne Strategie Rozwoju wspierane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Zapraszamy osoby zainteresowane pozyskaniem funduszy UE na rzecz:

  • rozwoju usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi /z niepełnosprawnością świadczonych w miejscu ich zamieszkania, zwiększające ich mobilność, autonomię i bezpieczeństwo
  • wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej
  • rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego (mieszkań chronionych, treningowych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych)
  • aktywnej integracji i rozwoju potencjału społecznego i zawodowego społeczności lokalnych poprzez samopomoc, wolontariat, działania prozatrudnieniowe i edukacje

Na spotkaniu powiemy jak skutecznie pozyskać finansowanie w ramach konkursów: 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych oraz 9.2.4 Rozwój usług społecznych – Wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie. Omówimy przykładowy wniosek wraz z możliwymi do finansowania działaniami i budżetem. Pokażemy jak uniknąć najczęstszych błędów oraz pokażemy dobrą praktykę w realizacji podobnych działań.  Spotkanie poprowadzą pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs.

Termin: 09.10.2018 r.

Godz. spotkania:  10.00-13.00

Miejsce: ul. B.Chrobrego 2 – Urząd Miasta Rybnika, (sala 264, II piętro)

Tematyka spotkania:

·         Omówienie dokumentacji konkursowej Poddziałania 9.1.4 i Poddziałania 9.2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

·         Na jakie przedsięwzięcia można otrzymać dofinansowanie?

·         Jak przygotować dobry wniosek?

·         Omówienie przykładowego wniosku, w tym: typy wsparcia/budżet zadaniowy/grupa docelowa/wskaźniki

·         Najczęstsze błędy we wnioskach

·         Dobra praktyka – realizacja działań w praktyce

Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpirybnik@oddzial.fgsa.pl
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo szczególnych udogodnień, to prosimy o kontakt pod nr tel. 32/ 423 70 32

Kontakt:

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu tel. 32/423 70 32

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

01 paź

by 

Created with Snap