Nabory RPO WSL 2014-2020

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych – Wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Nabory dotyczą następujących działań:

1) Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne
Działania 9.1 Aktywna integracja
Poddziałania 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie

Więcej informacji o konkursie: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/358

2)  Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne
Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie

Więcej informacji o konkursie: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/362

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 28 września 2018 r. (od godziny 0:00) do dnia 29 listopada 2018 r. (do godz. 12:00)

Wnioskodawcy, którzy planują  ubiegać się o wydanie zaświadczenia zgodności projektu z celami i przedsięwzięciami LSR prosimy o uwzględnienie 10 dni potrzebnych na wydanie tego dokumentu.

27 wrz

by 

Zostaw odpowiedź

Created with Snap