Ważna informacja dla beneficjentów – składki ZUS

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, informujemy iż Beneficjenci poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 w zakresie operacji na podejmowanie działalności gospodarczej, którzy nie podjęli jeszcze działalności gospodarczej mają możliwość skorzystania z uprawnienia nie podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

W związku z powyższym Wnioskodawcy w ramach wniosku o płatność I transzy muszą złożyć oświadczenie dot. korzystania z ww. uprawnienia. Oświadczenie powinno zawierać co najmniej dane identyfikujące beneficjenta, jego oświadczenie dotyczące korzystania z uprawnień wynikających z art. 18 ust. 1 tej ustawy oraz zobowiązanie dotyczące zgłoszenia się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy.

Informujemy również, iż nie będzie konieczne aneksowanie już zawartych umów o przyznaniu pomocy w ww. zakresie. Wnioskodawcy mogą skorzystać z tego uprawnienia również w sytuacji, gdy w biznesplanie wskazano, iż składki na ubezpieczenie społeczne będą uiszczane od początku działalności gospodarczej. Proszę pamiętać, że nadal obowiązuje Państwa ubezpieczenie zdrowotne od początku działalności.

W razie pytań, prosimy o kontakt.

22 maj

by 

Created with Snap