Relacja z warsztatu refleksyjnego

16 lutego 2018 r. o godz. 14:00 w Ośrodku Rekreacji Rodzinnej SIOŁO w Gaszowicach odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania LSR i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, zgodnie z zobowiązaniem LGD do zrealizowania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, (Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.).
W warsztacie udział wzięli przedstawiciele Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy LGD. Uczestnicy zapewnili przedstawicielstwo wszystkich interesariuszy. Ponadto gościnnie udział wzięli przedstawiciele LGD „Partnerstwo dla Rozwoju” z siedzibą w Pietrowicach Wielkich.
Kierownik biura p. Małgorzata Dorna, przedstawiła prezentację dotyczącą dotychczasowej realizacji LSR. Materiały te udostępnione zostały uczestnikom spotkania przed warsztatem.

Zestawienia i materiały przygotowane przez LGD, w podziale na obszary warsztatu:

 1. Realizacja finansowa i rzeczowa
  – zestawienie wykonania budżetu oraz wskaźników – wg wniosków wybranych, podpisanych umów, zrealizowanych operacji;
 1. Funkcjonowanie LGD i biura:
  – zestawienie działań informacyjno-promocyjnych wg Planu Komunikacji,
  – rejestry udzielonego doradztwa wraz ze statystyką efektywności doradztwa (działania doradcze prowadzone przez LGD, w tym sprawozdania z działań doradczych przedstawiane Zarządowi w cyklach półrocznych),
  – informacje dotyczące funkcjonowania partnerstwa i organów LGD, tj. zestawienie odbytych posiedzeń Rady i Zarządu wraz z analizą frekwencji udziału członków w Radzie;
 1. Sytuacja społeczno-gospodarcza (dane makroekonomiczne – stopa bezrobocia, liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, liczba mieszkańców obszaru LGD – w skali porównawczej do analizy sytuacji społeczno-gospodarczej na dzień wskazany w okresie tworzenia LSR).

Rozpoczęto dyskusję, której celem było uzyskanie odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 • W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
 • W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 • W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 • Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
 • Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 • Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
 • Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Na zakończenie Prezes Zarządu wraz z kierownikiem biura podziękował wszystkim za przybycie
i efektywną społeczną pracę, która z pewnością przyczyni się do lepszego funkcjonowania LGD
i rozwoju obszaru, pozwoli lepiej rozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają nas one do osiągnięcia celów.

20180216_142328 (1) 20180216_142252 (1)20180216_142311 (1) 20180216_142351 (1)

21 lut

by 

Zostaw odpowiedź

Created with Snap