TERMIN POSIEDZENIA RADY LGD LYSKOR

Informujemy, iż w dniu 27 września 2017 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Kornowac w Kornowacu ul. Raciborska 48 odbędzie się Posiedzenie Rady związane z wyborem operacji do finansowania w ramach naboru zakończonego w dniu 13 września 2017 r.

Jednocześnie informujemy, iż w terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji LGD zamieści na swojej stronie internetowej listę operacji wybranych i niewybranych wraz z protokołem oraz  pisemnie poinformuje wnioskodawców o wynikach oceny. Operacje wybrane do finansowania przekażemy do dalszej weryfikacji Zarządowi Województwa Ślaskiego.

Proponowany porządek Posiedzenia Rady:

  1. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  2. Wybór Sekretarza Posiedzenia oraz komisji skrutacyjnej.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD.
  5. Podpisanie deklaracji bezstronności.
  6. Ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 4/2017.
  7. Ustalenie listy operacji wybranych i niewybranych oraz podjęcie stosownych uchwał.
  8. Przyjęcie procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych.
  9. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski, głosy, zapytania.
  10. Zakończenie obrad.

20 wrz

by 

Created with Snap