Zaproszenie do udziału w projekcie „Kopalnia EKO-Kwalifikacji”

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Kopalnia EKO-Kwalifikacji”.
Celem projektu jest adaptacja kwalifikacji i umiejętności 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn) zamieszkałych na terenie województwa śląskiego dla potrzeb rynku pracy. Projekt skierowany jest do pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia oraz do osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy z przedsiębiorstw sektora MŚP, przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne, odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Priorytetowo traktowani będą pracownicy jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz z przedsiębiorstw z nimi powiązanych, a także kobiety i osoby niepełnosprawne.

Termin realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 30.06.2017 r.

Planowane efekty projektu: spełnienie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie 50% oraz uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu poprzez zdanie egzaminu przez co najmniej 60% Uczestników Projektu.

W ramach projektu „Kopalnia EKO-Kwalifikacji” oferujemy:
1) Doradztwo zawodowe z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
2) Warsztaty umiejętności miękkich
3) Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem certyfikującym – do wyboru: instalator/ka odnawialnych źródeł energii; audytor/ka energetyczny/a; eko-recykler/ka z obsługą maszyn sortujących; pracownik/pracownica usług kosmetycznych (z uwzględnieniem kosmetyków organicznych i naturalnych)
4) Trzymiesięczny staż zawodowy
5) Pośrednictwo pracy

Grupa szkoleniowa będzie liczyła 10 osób. Szkolenia będą odbywać się w miejscowości, w której zbierze się grupa. Miejsce oraz harmonogram dostosowany będzie do uczestników Projektu. Jednoczenie zapewniamy uczestnikom zwrot kosztów dojazdu.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 961 971,25 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 817 675,56 zł

Kontakt: Biuro Projektu „Kopalnia EKO-Kwalifikacji”
ul. Mostowa 1, 43-400 Cieszyn
Tel.: 533 314 811
e-mail: eko-kwalifikacje@vc.edu.pl

kopalnia-ekokwalifikacji

19 paź

by 

Created with Snap