Nabory RPO WSL 2014-2020

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił najbliższe nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Nabory dotyczą następujących działań:

1) Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne
Działania 9.1 Aktywna integracja
Poddziałania 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie

Więcej informacji o konkursie   https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/101

2)  Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne
Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie

Więcej informacji o konkursie   https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/103

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30 sierpnia 2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 29 września 2016 r. (do godz. 12:00)

Wnioskodawcy, którzy planują  ubiegać się o wydanie zaświadczenia zgodności projektu z celami i przedsięwzięciami LSR prosimy o uwzględnienie 10 dni potrzebnych na wydanie tego dokumentu.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 –> pobierz

18 sie

by 

Zostaw odpowiedź

Created with Snap