Zapraszamy do zapoznania się z LSR

Zachęcamy do zapoznania się ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, w szczególności z celami ogólnymi, szczegółowymi oraz odpowiadającymi im przedsięwzięciami. Schemat do pobrania poniżej.

Cel szczegółowy 1.1 „Korzystny klimat dla rozwoju przedsiębiorczości – tworzenie warunków do poprawy konkurencyjności lokalnych producentów i usługodawców” – najistotniejszym elementem rozwoju obszaru jest wsparcie przedsiębiorczości co wpłynie na tworzenie nowych miejsc pracy bądź na zahamowaniu likwidacji miejsc pracy a w konsekwencji również poprzez wsparcie przedsiębiorców obszaru na płacenie podatków, które zasilają także budżet lokalnych samorządów. Budżet zaplanowany na ten cel wynosi 2 700 000,00 zł., co stanowi 50% budżetu z poddziałania 19.2 PROW 2014-2020.
Cel szczegółowy 2.1 „Rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej” – mieszkańcy dostrzegają potencjał turystyczny obszaru, zwracają jednak uwagę na jego niedostateczne wykorzystanie. Budżet zaplanowany na ten cel wynosi 135 000,00 zł., co stanowi 2,5% budżetu z poddziałania 19.2 PROW 2014-2020.
• Cel szczegółowy 2.2 „Tworzenie warunków do promocji zasobów obszaru LGD” – wsparcie w ramach tego celu wpłynie pozytywnie na wizerunek obszaru. Budżet zaplanowany na ten cel wynosi 135 000,00 zł., co stanowi 2,5% budżetu z poddziałania 19.2 PROW 2014-2020.
• Cel szczegółowy 3.1 „Odnowa przestrzeni publicznej” – mieszkańcy zwracali uwagę na niedostateczny rozwój infrastruktury publicznej, która wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców. W ramach tego celu przewiduje się inwestycje w obiekty służące zaspokajaniu potrzeb w zakresie kultury, edukacji, sportu i rekreacji. Inwestycje te wymagają dużych nakładów finansowych, w związku z czym zaplanowano budżet w wysokości 2 160 000,00 zł., co stanowi 40% budżetu z poddziałania 19.2 PROW 2014-2020
• Cel szczegółowy 3.2 „Wzmacnianie kapitału społecznego obszaru, wspieranie aktywności mieszkańców i organizacji społecznych” – w ramach tego celu wspierane będą operacje propagujące kulturę, współpracę, integrację mieszkańców oraz wspierające kreowanie postaw pożądanych społecznie. Budżet zaplanowany na ten cel wynosi 270 000,00 zł., co stanowi 5% budżetu z poddziałania 19.2 PROW 2014-2020.

Ponadto budżet przewidziany na projekty współpracy wynosi 108 000,00 zł. Obydwa planowane projekty współpracy wpisują się w cel szczegółowy 3.2. Projekty współpracy realizowane będą przez Stowarzyszenie LYSKOR we współpracy z innymi LGD.

W ramach kosztów przewidzianych na animację i aktywizację lokalnej społeczności przewidziano kwotę 45 000,00 zł. Będą to działania LGD LYSKOR związane z promocją zasobów obszaru (CS2.2) oraz działania skierowane na wzmacnianie kapitału społecznego obszaru, wspieranie aktywności mieszkańców i organizacji społecznych.

cocsp

Pełna wersja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność –> pobierz

09 sie

by 

Created with Snap