Poszukujemy pracownika

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia LYSKOR ogłasza nabór na stanowisko pracy: specjalista ds. projektów i administracji.

Wymagania konieczne wobec kandydata:
– wykształcenie min. średnie
– doświadczenie w pracach biurowych
– biegła obsługa komputera, urządzeń biurowych i Internetu
– znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich, w tym podejścia LEADER
– doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów oraz koordynacji projektów

Wymagania pożądane wobec kandydata:
– wykształcenie wyższe
– doświadczenie w zakresie podejścia LEADER i rozwoju obszarów wiejskich

OPIS STANOWISKA PRACY:
Specjalista ds. projektów i administracji będzie podlegał bezpośrednio Kierownikowi biura LGD i Zarządowi LGD oraz wykonywał wszelkie ich polecenia. Specjalista ds. projektów i administracji będzie wykonywał przede wszystkim funkcje administracyjne i informacyjne.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
– pomoc w prowadzeniu sekretariatu
– pomoc w prowadzeniu dokumentacji i korespondencji
– obsługa związana z naborem wniosków w ramach LSR
– pomoc przy aktualizacji LSR
– pomoc dla beneficjentów w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie
– prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania
– pomoc przy realizacji projektów i ich rozliczaniu, w tym projektów grantowych oraz projektów współpracy
– organizacja działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem i realizacją LSR oraz działalnością LGD
– pomoc w obsłudze strony internetowej LGD
– realizacja innych zadań określonych przez Kierownika Biura LGD i członków Zarządu

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:
– zabezpieczenie zbiorów danych osobowych i ścisłe przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych
– prawidłowa archiwizacja danych
– ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa
– pomoc doradcza skierowana dla Beneficjentów

WYMAGANE DOKUMENTY:
– CV,
– list motywacyjny,
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
– kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy kierować na adres:
Stowarzyszenie LYSKOR
ul . Szkolna 7
44-284 Pstrążna
do dnia 5 lipca 2016 r. do godz. 15:00., z dopiskiem: „dot. naboru na stanowisko specjalista ds. projektów i administracji” – decyduje data wpływu do Biura LGD.
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą informowani telefonicznie.
Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu.
Szczegółowych informacji udziela biuro LGD LYSKOR pod nr telefonu 32 440-76-01.

Ogłoszenie o naborze –> pobierz

21 cze

by 

Created with Snap