Konkurs FIO – Śląskie Lokalnie

CRIS oraz Fundusz Lokalny „Ramża” ogłaszają nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2016: realizacja lokalnych przedsięwzięć.

1. Cel konkursu: zwiększenie zaangażowania obywateli (grup nieformalnych i samopomocowych) oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw służących rozwojowi społeczności lokalnych na obszarze województwa śląskiego.

2. Adresaci konkursu:
– Młode podmioty, czyli organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Roczny budżet podmiotu nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł.
– Grupy nieformalne – nie mniej niż 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupy nieformalne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie samodzielnie lub z innym podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego.

3. Dotacje można przeznaczyć na realizację lokalnych przedsięwzięć w sferach pożytku publicznego, czyli m.in. w obszarze:
– pomocy społecznej, działalności charytatywnej,
– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
– turystyki i krajoznawstwa,
– upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
– promocji i organizacji wolontariatu,
– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

4. ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA DOFINANSOWANIE DOTACJI W 2016 ROKU: 300.000,00 złotych.

5. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW: 8 marca 2016 r., godzina 23:59

6. WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW
a) Okres realizacji projektów mieści się w przedziale od 1 maja do 31 sierpnia 2016 roku.
b) Kwota wnioskowanej dotacji: 1.500 złotych – 5.000 złotych.
c) Wkład własny: minimum 10% (wnoszony w formie finansowej lub osobowej).

7. Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie slaskielokalnie.pl

8. Ocena będzie obejmowała kryteria formalne (zgodność wniosku z Regulaminem) oraz merytoryczne (trafność, spójność i racjonalność działań, oddziaływanie, zaangażowanie, skuteczność, racjonalność i adekwatność nakładów). Ocena będzie dokonywana przez niezależnych ekspertów. Będzie miała charakter punktowy. Od oceny merytorycznej nie będzie przysługiwała możliwość odwołania.

9. Gdzie szukać informacji?
– na stronie projektu: www.slaskielokalnie.pl
– za pośrednictwem infolinii – tel.: 881 201 333 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00)
– w Biurach Partnerskich Projektu

01 mar

by 

Created with Snap