Ankieta monitorująca dla beneficjentów PROW 2007-2013

Przypominamy, że zgodnie z §5 ust.3 umowy przyznania pomocy Beneficjent ma obowiązek złożyć do siedziby Samorządu Województwa, w którym została zawarta umowa, wypełniony formularz ankiety monitorującej, której aktualny wzór jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego:

  1. w terminie do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej (dotyczy osób fizycznych);
  2. w terminie do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została płatność ostateczna (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej).

Ankietę monitorującą należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przy ul. Ligonia 46 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Ankieta monitorująca w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – „małe projekty” –> pobierz
Instrukcja wypełniania ankiety –> pobierz

Ankieta monitorująca w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – Odnowa i rozwój wsi –> pobierz
Instrukcja wypełniania ankiety –> pobierz

26 sty

by 

Created with Snap