Relacja z drugiej części spotkań konsultacyjnych

W działalności Stowarzyszenia LYSKOR aktualnie trwa proces budowy  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023, dokumentu którego cele i przedsięwzięcia tworzą sami mieszkańcy objętego nią obszaru. Podczas drugiej serii spotkań z przedstawicielami trzech sektorów – publicznego,  gospodarczego i społecznego – gmin: Lyski, Kornowac, Gaszowice, Jejkowice i Miasta Pszów omawiane były wyniki przeprowadzonej analizy SWOT tj. mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru objętego LSR.

Pierwsza ze wspólnych konsultacji odbyła się w dniu 15 września 2015 r. w Domu Kultury w Rzuchowie. Tematem przewodnim była ochrona środowiska. Podczas półtoragodzinnego spotkania poruszone zostały kwestie dotyczące niskiej emisji, kanalizacji, gospodarki śmieciami i odpadami  oraz podnoszenia świadomości osób nt. szeroko pojętej  ekologii. Uczestnicy prezentowali swoje pomysły, dyskutowali nad poprawą jakości powietrza czy gospodarki wodnej. Na zakończenie prowadzący przedstawił wyniki analizy SWOT, zebranej podczas pierwszej części spotkań badawczo-konsultacyjnych, które odbywały się na terenie każdej gminy. Na jej podstawie każdy z uczestników miał za zadanie wymyślić pomysł na projekt z zakresu ochrony środowiska.
Na kolejnym spotkaniu, które odbyło się kilka dni później tj. 18 września  poruszono temat turystyki. W podobnej grupie jak poprzednio dyskutowano nad elementami wyróżniającymi każdą gminę pod względem turystycznym.  Poruszono kwestie ścieżek rowerowych, ich niejednolitego oznakowania w każdej gminie. Zaprezentowano pomysł na stworzenie ścieżki łączącej punkty widokowe na obszarze LGD. Dyskutowano nad sposobem przyciągnięcia turystów z zewnątrz. Prezentowano działalność kulturalną, organizowane imprezy, które w chwili obecnej promują każdą z gmin z osobna a nie obszar Lokalnej Grupy Działania jako całość.

Kolejne spotkanie odbyło się 22 września. Tematem dominującym była infrastruktura techniczna na obszarze – mała infrastruktura.  Podczas wspólnej „burzy mózgów” zrodziło się mnóstwo pomysłów. Niezaprzeczalnie konieczne jest stałe dofinansowywanie istniejących ośrodków kultury, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej a także inwestycje w nowe obiekty, np. wiaty. Wszyscy zgodnie stwierdzili, iż pomoc związana z infrastrukturą zawsze będzie potrzebna.

Na przedostatnim spotkaniu  w dniu 25 września poruszono kwestie rynku pracy i przedsiębiorczości na obszarze.  Padło kilkakrotnie pytanie o to, jak gminy wspomagają przedsiębiorców, jakie dają ułatwienia w celu zakładania nowych działalności, na jakie usługi jest największe zapotrzebowanie. Wśród uczestników zrodziło się kilka pomysłów na lokalny biznes, w tym np. małe punkty gastronomiczne, skanseny, usługi lokalne dla społeczeństwa.

Tematem ostatniego spotkania, które odbyło się 29 września była poprawa jakości życia na obszarze, poczucie współuczestnictwa i współtworzenia, możliwości samorealizacji. Poniekąd to ostatnie spotkanie było podsumowaniem dotychczasowych, jednakże wniosło również nowe treści i pomysły, które wzbogacą założenia strategii.
Wszystkie wnioski zebrane podczas drugiej serii spotkań konsultacyjnych przyczynią się do lepszego dostosowania zapisów strategii, opartej na potrzebach mieszkańców terenu objętego działaniem. Aby dobór planowanych celów i przyszłych działań był jak najbardziej efektywny i trafny, a pieniądze przeznaczone na rozwój trafiły adekwatnie do potrzeb, zachęcamy mieszkańców do włączenia się w prace nad nowym dokumentem.

Spotkania konsultacyjne współfinansowane są z ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

30 wrz

by 

Created with Snap