Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2024

Zarząd Stowarzyszenia LYSKOR

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nabór nr 1/2024

na przedsięwzięcie

P.4. Poprawa jakości przestrzeni publicznej, w tym tworzenie i rozwój obiektów i miejsc służących zaspokajaniu potrzeb w zakresie kultury, edukacji, sportu i rekreacji

Termin składania wniosków15 maja 2024 r. – 31 maja 2024 r.
Miejsce i tryb składania wnioskówBiuro Stowarzyszenia LYSKOR ul. Sikorskiego 2, 44-295 Lyski w godz. 07:30-15:30, przy czym w ostatnim dniu naboru wnioski przyjmowane będą do godz. 12:00. Wnioskodawca składa wniosek bezpośrednio (tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną).
Forma wsparciaRefundacja kosztów kwalifikowalnych
Zakres tematyczny operacjiWzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
oraz
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
zgodnie z §2 ust. 1 pkt 6 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Warunki udzielenia wsparciaZgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji” wraz z późniejszymi zmianami, przy czym:
Intensywność pomocy:
– jednostki sektora finansów publicznych – do 63,63 %
– przedsiębiorcy – do 70%
– pozostałe podmioty – do 90 % (zgodnie z LSR)
Operacja realizuje przedsięwzięcie P.4. Poprawa jakości przestrzeni publicznej, w tym tworzenie i rozwój obiektów i miejsc służących zaspokajaniu potrzeb w zakresie kultury, edukacji, sportu i rekreacji.
Operacja musi zostać uznana za zgodną z LSR Stowarzyszenia LYSKOR, tj.:
1)      Zakładać realizację celów ogólnych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
2)      Zostać uznana za zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym z określonymi w ogłoszeniu o naborze warunkami udzielenia wsparcia;
3)      Zostać uznana za zgodną z zakresem tematycznym określonym w ogłoszeniu o naborze;
4)      Wniosek o przyznanie pomocy musi zostać złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
Minimalna liczba punktów, jaką musi otrzymać operacja aby została zakwalifikowana do finansowania to 40% maksymalnej liczby punktów możliwej do osiągnięcia.
Operacja musi realizować planowane do osiągnięcia wskaźniki
Planowane do osiągnięcia wskaźnikiZgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia
Kryteria wyboru operacjiKryteria wyboru operacji dostępne są na stronie www.lyskor.pl  
Wymagane dokumenty1.       Wniosek wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach papierowych (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), komplet powinien być trwale spięty, np. w skoroszycie
2.       Wersja elektroniczna (płyta CD zawierająca co najmniej wniosek)
3.       Fiszka operacji
4.       Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
5.       Upoważnienie do złożenia wniosku (jeśli dotyczy)
Limit środków
w ramach naboru
20 000,00 EUR, co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi 80 000,00 PLN
Miejsce udostępnienia dokumentówDokumenty oraz szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
1.       Stowarzyszenie LYSKOR – www.lyskor.pl
– Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)
– Lokalne Kryteria Wyboru
– procedury wyboru operacji wraz z wzorami kart oceny – formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją
– formularz umowy o przyznaniu pomocy
– formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją
2.       Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl
– formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją
– formularz umowy o przyznaniu pomocy – formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia LYSKOR: ul. Sikorskiego 2, 44-295 Lyski.
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30.

Pytania można kierować także na adres e-mail: biuro@lyskor.pl lub telefonicznie: 32 440-76-01.

Załączniki:

Pełna treść ogłoszenia o naborze wraz z załącznikiem nr 1 –> pobierz

Wzór wniosku o przyznanie pomocy  –> przejdź

Fiszka operacji –> pobierz

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność –> pobierz

Lokalne Kryteria Wyboru –> pobierz

Procedura wyboru operacji, wzory kart oceny –> pobierz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych RODO –> pobierz