Ogłoszenie o naborze nr 1/2019

Zarząd Stowarzyszenia LYSKOR

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nabór nr 1/2019

na przedsięwzięcie

P1 Tworzenie warunków do zakładania działalności oraz do poprawy konkurencyjności i innowacyjności lokalnych producentów i usługodawców

Termin składania wniosków 4 września 2019 r. – 18 września 2019 r.
Miejsce i tryb składania wniosków Biuro Stowarzyszenia LYSKOR ul. Sikorskiego 2, 44-295 Lyski

w godz. 07:30-15:30, przy czym w ostatnim dniu naboru wnioski przyjmowane będą do godz. 12:00.

Wnioskodawca składa wniosek bezpośrednio (tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną).

Forma wsparcia Premia
Zakres tematyczny operacji Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2a ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Warunki udzielenia wsparcia Zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji” wraz z późniejszymi zmianami, przy czym:
Kwota wsparcia: 50 000,00 zł (zgodnie z LSR)
  Operacja realizuje przedsięwzięcie P1 Tworzenie warunków do zakładania działalności oraz do poprawy konkurencyjności i innowacyjności lokalnych producentów i usługodawców
  Operacja musi zostać uznana za zgodną z LSR Stowarzyszenia LYSKOR, tj.:

1)      Zakładać realizację celów ogólnych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
2)      Zostać uznana za zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym z określonymi w ogłoszeniu o naborze warunkami udzielenia wsparcia;
3)      Zostać uznana za zgodną z zakresem tematycznym określonym w ogłoszeniu o naborze;
4)      Wniosek o przyznanie pomocy musi zostać złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

  Minimalna liczba punktów, jaką musi otrzymać operacja aby została zakwalifikowana do finansowania to 40% maksymalnej liczby punktów możliwej do osiągnięcia.
  Operacja musi realizować planowane do osiągnięcia wskaźniki
Planowane do osiągnięcia wskaźniki Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia
Kryteria wyboru operacji Kryteria wyboru operacji dostępne są na stronie www.lyskor.pl
Wymagane dokumenty 1.       Wniosek wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach papierowych (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), komplet powinien być trwale spięty, np. w skoroszycie
2.       Wersja elektroniczna (płyta CD zawierająca co najmniej wniosek wraz z załącznikami)
3.       Fiszka operacji
4.       Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
5.       Upoważnienie do złożenia wniosku (jeśli dotyczy)
Limit środków
w ramach naboru
300 000,00 zł. (trzysta tysięcy złotych)
Miejsce udostępnienia dokumentów Dokumenty oraz szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

1.       Stowarzyszenie LYSKOR – www.lyskor.pl
– Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)
– Lokalne Kryteria Wyboru
– procedury wyboru operacji wraz z wzorami kart oceny
– formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją
– formularz umowy o przyznaniu pomocy
– formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją
2.       Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl
– formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją
– formularz umowy o przyznaniu pomocy
– formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia LYSKOR: ul. Sikorskiego 2, 44-295 Lyski.
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30.

Pytania można kierować także na adres e-mail: biuro@lyskor.pl lub telefonicznie: 32 440-76-01.

Załączniki:

Pełna treść ogłoszenia o naborze wraz z załącznikiem nr 1 –> pobierz

Wzór wniosku o przyznanie pomocy –> przejdź

Fiszka operacji –> pobierz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych –> pobierz

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność –> pobierz

Lokalne Kryteria Wyboru –> pobierz

Procedura wyboru operacji, wzory kart oceny –> pobierz