Wnioski ogłoszenie nr 1/2019

Dokumenty na etapie przyznania pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy – edytowalny (.xlsx) – pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) – pobierz
Biznesplan edytowalny (.docx) – pobierz
Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – pobierz
Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (.pdf) – pobierz

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW:
Wszyscy potencjalni beneficjenci pomocy w ramach działania LEADER zgodnie z § 4. ust. 1. Rozporządzenia MRiRW z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 z późn. zm. muszą posiadać numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany „NUMEREM IDENTYFIKACYJNYM”.

Na stronie ARiMR można pobrać aktualny formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów –> przejdź do strony

Informujemy również, że Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 9 do wniosku w zakresie podejmowania działalności gospodarczej) można pobrać ze strony UOKiK –> przejdź do strony

2) Umowa o przyznaniu pomocy oraz załączniki (wersja 4z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – pobierz
Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – pobierz

Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – pobierz
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – pobierz

3) Dokumenty na etapie płatności (wersja 3z)

Wniosek o płatność – edytowalny (.xlsx) – pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – pobierz
Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (.xlsx) – pobierz
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – .xlsx) – pobierz
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu (.pdf) – pobierz

Aktualne dokumenty można również pobrać ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –> przejdź do strony