OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018/G

Zarząd Stowarzyszenia LYSKOR

 zaprasza do składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nabór nr 1/2018/G

Konkurs Grant
Numer naboru 1/2018/G
Termin składania wniosków 25.04.2018 r. – 10.05.2018 r.
Miejsce składania wniosków oraz miejsce informacji Biuro Stowarzyszenia LYSKOR ul. Sikorskiego 2, 44-295 Lyski

od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. 07:30-15:30, przy czym w ostatnim dniu naboru wnioski przyjmowane będą do godz. 12:00.

tel. 32 440-76-01, e-mail: biuro@lyskor.pl; www.lyskor.pl

Wysokość limitu środków w ramach naboru 67 500,00 zł.
Kwota wsparcia dla jednego zadania 5 000,00 zł. – 25 000,00 zł.
Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%) 85 % kosztów kwalifikowalnych
Zakres tematyczny projektu grantowego Zachowanie dziedzictwa lokalnego, zgodnie z §2 ust. 1 pkt 5 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Realizowane zadania Inicjatywy propagujące idee współpracy, integracji, kultury i kultywowania lokalnych zwyczajów
Forma wsparcia Refundacja
Realizowane cele oraz przedsięwzięcia LSR oraz projektu grantowego Cel ogólny 3 Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru umożliwiająca rozwój kapitału społecznego i ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego
Cel szczegółowy 3.2 Wzmacnianie kapitału społecznego obszaru, wspieranie aktywności mieszkańców i organizacji społecznych
Przedsięwzięcie 5 (P5) Inicjatywy propagujące idee współpracy, integracji, kultury i kultywowania lokalnych zwyczajów
Tytuł (temat) projektu grantowego Lyskorski Inkubator Inicjatyw Lokalnych.
Termin realizacji zadań Od 01.11.2018 r. do 30.09.2019 r. jednak nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu
Wskaźniki do osiągnięcia Zgodnie z zał. nr 1 do ogłoszenia

Wskaźnik produktu:

·         liczba wydarzeń/imprez/ inicjatyw związanych z  kultywowaniem tradycji, propagowaniem kultury, idei współpracy i integracji  / liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego

 

Wskaźnik rezultatu:

·         liczba osób uczestniczących w wydarzeniach i inicjatywach zorganizowanych dzięki wsparciu operacji

 

Warunki udzielenia wsparcia ·         Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania

„ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z  późniejszymi zmianami

·         Zgodnie z procedurą wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

 

Kryteria wyboru zadań ·         Ocena zgodności zadania z LSR – warunki dostępne na stronie www.lyskor.pl

Wnioski nie spełniające w/w warunków nie podlegają ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

·         Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru – dostępne są na stronie www.lyskor.pl

·         Grant musi uzyskać minimum 40% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania tj. 8 punktów zgodnie z Kartą oceny zadania (w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwa lub więcej zadań decyduje data i godzina złożenia wniosku w LGD).

 

Tryb składania wniosków Wniosek należy składać w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załącznikami, zgodnie z wytycznymi do wniosku ( 2 oryginały lub 1 oryginał + 1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz wersja elektroniczna na płycie CD). Komplet powinien być trwale spięty, np. w skoroszycie Wniosek musi być złożony w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu. Wnioskodawca składa wniosek bezpośrednio (tj. osobiście albo przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną) w biurze LGD.
Dokumenty oraz szczegółowe informacje Dokumenty oraz szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosku znajdują się w  siedzibie oraz stronie internetowej Stowarzyszenia LYSKOR www.lyskor.pl

·         Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR)
·         Lokalne Kryteria Wyboru
·         Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych
·         Wzory kart oceny
·         Formularz wniosku o powierzenie grantu
·         Formularz umowy o powierzenie grantu
·         Formularz wniosku o rozliczenie grantu

 

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia LYSKOR: ul. Sikorskiego 2, 44-295 Lyski.
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30.

Pytania można kierować także na adres e-mail: biuro@lyskor.pl lub telefonicznie: 32 440-76-01.

 

Załączniki:

Pełna treść ogłoszenia o naborze wraz z załącznikiem nr 1 –> pobierz

Wzór wniosku o powierzenie grantu –> pobierz

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność –> pobierz

Lokalne Kryteria Wyboru –> pobierz

Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych, wzory kart oceny –> pobierz