Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020/G

 Zarząd Stowarzyszenia LYSKOR

 zaprasza do składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nabór nr 2/2020/G

 

Konkurs Grant
Numer naboru 2/2020/G
Termin składania wniosków 08.09.2020 r. – 23.09.2020 r.
Miejsce składania wniosków oraz miejsce informacji Biuro Stowarzyszenia LYSKOR ul. Sikorskiego 2, 44-295 Lyski

od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. 07:30-15:30, przy czym w ostatnim dniu naboru wnioski przyjmowane będą do godz. 12:00.

tel. 32 440-76-01, e-mail: biuro@lyskor.pl; www.lyskor.pl

Wysokość limitu środków w ramach naboru 18 812,39 EUR, co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi 75 249,56 PLN
Kwota wsparcia dla jednego zadania 5 000,00 PLN – 25 000,00 PLN
Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%) 85 % kosztów kwalifikowalnych
Zakres tematyczny projektu grantowego Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, zgodnie z §2 ust. 1 pkt 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Realizowane zadania Inicjatywy sprzyjające kreowaniu postaw pożądanych społecznie, podnoszeniu kompetencji i rozwijaniu świadomości mieszkańców, w tym w zakresie ekologii
Forma wsparcia Refundacja
Realizowane cele oraz przedsięwzięcia LSR oraz projektu grantowego Cel ogólny 3 Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru umożliwiająca rozwój kapitału społecznego i ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Cel szczegółowy 3.2 Wzmacnianie kapitału społecznego obszaru, wspieranie aktywności mieszkańców i organizacji społecznych

Przedsięwzięcie 6 (P6) Kreowanie postaw pożądanych społecznie, podnoszenie kompetencji i rozwijanie świadomości mieszkańców, w tym w zakresie ekologii

 

Tytuł (temat) projektu grantowego Inicjatywy lokalne na rzecz aktywizacji mieszkańców obszaru LSR.
Termin realizacji zadań Od 01.02.2021 r. do 30.09.2021 r. jednak nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu
Wskaźniki do osiągnięcia Zgodnie z zał. nr 1 do ogłoszenia

Wskaźnik produktu:

·        liczba wydarzeń/imprez zrealizowanych w ramach operacji

 

Wskaźnik rezultatu:

·        liczba osób uczestniczących w wydarzeniach i inicjatywach zorganizowanych dzięki wsparciu operacji

 

Warunki udzielenia wsparcia ·        Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z późniejszymi zmianami

·        Zgodnie z procedurą wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 

Kryteria wyboru zadań ·        Ocena zgodności zadania z LSR – warunki dostępne na stronie www.lyskor.pl

Wnioski nie spełniające w/w warunków nie podlegają ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

·        Ocena zgodności zadania z lokalnymi kryteriami wyboru – dostępne są na stronie www.lyskor.pl

·        Zadanie musi uzyskać minimum 40% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania tj. 8 punktów zgodnie z Kartą oceny zadania (w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwa lub więcej zadań decyduje data i godzina złożenia wniosku w LGD).

 

Tryb składania wniosków Wniosek należy składać w jednym egzemplarzu w wersji papierowej wraz z załącznikami, zgodnie z wytycznymi do wniosku oraz wersja elektroniczna na płycie CD. Komplet powinien być trwale spięty, np. w skoroszycie. Wniosek musi być złożony w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu. Wnioskodawca składa wniosek bezpośrednio (tj. osobiście albo przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną) w biurze LGD.
Dokumenty oraz szczegółowe informacje Dokumenty oraz szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosku znajdują się w  siedzibie oraz stronie internetowej Stowarzyszenia LYSKOR www.lyskor.pl

·        Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR)

·        Lokalne Kryteria Wyboru

·        Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

·        Wzory kart oceny

·        Formularz wniosku o powierzenie grantu

·        Formularz umowy o powierzenie grantu

·        Formularz wniosku o rozliczenie grantu

 

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia LYSKOR: ul. Sikorskiego 2, 44-295 Lyski.
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30.

Pytania można kierować także na adres e-mail: biuro@lyskor.pl lub telefonicznie: 32 440-76-01.

 

Załączniki:

Pełna treść ogłoszenia o naborze wraz z załącznikiem nr 1 –> pobierz

Wzór wniosku o powierzenie grantu –> pobierz

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność –> pobierz

Lokalne Kryteria Wyboru –> pobierz

Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych, wzory kart oceny –> pobierz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych RODO –> pobierz