Ogłoszenie o naborze nr 2/2017

Zarząd Stowarzyszenia LYSKOR

 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nabór nr 2/2017

 na przedsięwzięcie

P1 Tworzenie warunków do zakładania działalności oraz do poprawy konkurencyjności
i innowacyjności lokalnych producentów i usługodawców

 Termin składania wniosków

10 maja 2017 r. – 24 maja 2017 r. do godz. 14:00.
Miejsce składania wniosków Biuro Stowarzyszenia LYSKOR ul. Szkolna 7, 44-284 Pstrążna
Forma wsparcia Refundacja kosztów kwalifikowalnych
Zakres tematyczny operacji Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez rozwijanie działalności gospodarczej, zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2c ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Warunki udzielenia wsparcia Zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji” wraz z późniejszymi zmianami, przy czym:

Maksymalna kwota wsparcia dla jednego beneficjenta: 300 000,00 zł.

Intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowalnych.

Operacja realizuje przedsięwzięcie P1 Tworzenie warunków do zakładania działalności oraz do poprawy konkurencyjności i innowacyjności lokalnych producentów i usługodawców
Operacja musi realizować planowane do osiągnięcia wskaźniki – zakłada utworzenie miejsca lub utrzymanie miejsc pracy
Planowane do osiągnięcia wskaźniki Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia
Kryteria wyboru operacji Kryteria wyboru dostępne są na stronie www.lyskor.pl

Minimalna liczba punktów, jaką musi otrzymać operacja aby została zakwalifikowana do finansowania to 40% maksymalnej liczby punktów możliwej do osiągnięcia.

Wymagane dokumenty 1.       Wniosek wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach papierowych (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), komplet powinien być trwale spięty, np. w skoroszycie

2.       Wersja elektroniczna (płyta CD zawierająca co najmniej wniosek wraz z załącznikami)

3.       Fiszka operacji

4.       Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

5.       Upoważnienie do złożenia wniosku (jeśli dotyczy)

Wysokość limitu środków w ramach naboru 675 000,00 zł.
Miejsce udostępnienia dokumentów Dokumenty oraz szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

1.       Stowarzyszenie LYSKOR – www.lyskor.pl

-Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

– Lokalne Kryteria Wyboru

– procedury wyboru operacji

– wzory kart oceny

– formularz wniosku o udzielenie wsparcia wraz z instrukcją

– formularz umowy o udzielenie wsparcia

– formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją

2.       Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

– formularz wniosku o udzielenie wsparcia wraz z instrukcją

– formularz umowy o udzielenie wsparcia

– formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia LYSKOR: ul. Szkolna 7, 44-284 Pstrążna.
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-15:00.

Pytania można kierować także na adres e-mail: biuro@lyskor.pl lub telefonicznie: 32 440-76-01

 

Załączniki:

Pełna treść ogłoszenia o naborze wraz z załącznikiem nr 1 –> pobierz

Wzór wniosku o przyznanie pomocy –> pobierz

Fiszka operacji –> pobierz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych –> pobierz

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność –> pobierz

Lokalne Kryteria Wyboru –> pobierz

Procedura wyboru operacji, wzory kart oceny –> pobierz