Ogłoszenie o naborze nr 1/2020

Zarząd Stowarzyszenia LYSKOR

 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nabór nr 1/2020

na przedsięwzięcie

P.4. Poprawa jakości przestrzeni publicznej, w tym tworzenie i rozwój obiektów i miejsc służących zaspokajaniu potrzeb w zakresie kultury, edukacji, sportu i rekreacji

 

Termin składania wniosków 26 lutego 2020 r. – 11 marca 2020 r.
Miejsce i tryb składania wniosków Biuro Stowarzyszenia LYSKOR ul. Sikorskiego 2, 44-295 Lyski

w godz. 07:30-15:30, przy czym w ostatnim dniu naboru wnioski przyjmowane będą do godz. 12:00.

Wnioskodawca składa wniosek bezpośrednio (tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną).

Forma wsparcia Refundacja kosztów kwalifikowalnych
Zakres tematyczny operacji Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej zgodnie z §2 ust. 1 pkt 6 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Warunki udzielenia wsparcia Zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji” wraz z późniejszymi zmianami, przy czym:

Intensywność pomocy:

– jednostki sektora finansów publicznych – do 63,63 %

– przedsiębiorcy – do 70%

– pozostałe podmioty – do 90 % (zgodnie z LSR)

  Operacja realizuje przedsięwzięcie P.4. Poprawa jakości przestrzeni publicznej, w tym tworzenie i rozwój obiektów i miejsc służących zaspokajaniu potrzeb w zakresie kultury, edukacji, sportu i rekreacji.
  Operacja musi zostać uznana za zgodną z LSR Stowarzyszenia LYSKOR, tj.:

1)      Zakładać realizację celów ogólnych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;

2)      Zostać uznana za zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym z określonymi w ogłoszeniu o naborze warunkami udzielenia wsparcia;

3)      Zostać uznana za zgodną z zakresem tematycznym określonym w ogłoszeniu o naborze;

4)      Wniosek o przyznanie pomocy musi zostać złożony w miejscu
i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

  Minimalna liczba punktów, jaką musi otrzymać operacja aby została zakwalifikowana do finansowania to 40% maksymalnej liczby punktów możliwej do osiągnięcia.
  Operacja musi realizować planowane do osiągnięcia wskaźniki
Planowane do osiągnięcia wskaźniki Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia
Kryteria wyboru operacji Kryteria wyboru operacji dostępne są na stronie www.lyskor.pl
ymagane dokumenty 1.       Wniosek wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach papierowych (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), komplet powinien być trwale spięty, np. w skoroszycie

2.       Wersja elektroniczna (płyta CD zawierająca co najmniej wniosek)

3.       Fiszka operacji

4.       Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

5.       Upoważnienie do złożenia wniosku (jeśli dotyczy)

Limit środków
w ramach naboru
250 000,00 zł. (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Miejsce udostępnienia dokumentów Dokumenty oraz szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

1.       Stowarzyszenie LYSKOR – www.lyskor.pl

– Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

– Lokalne Kryteria Wyboru

– procedury wyboru operacji wraz z wzorami kart oceny

– formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją

– formularz umowy o przyznaniu pomocy

– formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją

2.       Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

– formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją

– formularz umowy o przyznaniu pomocy

– formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia LYSKOR: ul. Sikorskiego 2, 44-295 Lyski.
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30.

Pytania można kierować także na adres e-mail: biuro@lyskor.pl lub telefonicznie: 32 440-76-01.

 

Załączniki:

Pełna treść ogłoszenia o naborze wraz z załącznikiem nr 1 –> pobierz

Wzór wniosku o przyznanie pomocy –> pobierz

Fiszka operacji –> pobierz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych –> pobierz

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność –> pobierz

Lokalne Kryteria Wyboru –> pobierz

Procedura wyboru operacji, wzory kart oceny –> pobierz