„Kulturowa integracja” – projekt grantowy

Projekt grantowy pn. „Kulturowa integracja” to operacja realizująca cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD LYSKOR tj. cel ogólny 3 (CO3) Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru umożliwiająca rozwój kapitału społecznego i ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, któremu odpowiada cel szczegółowy 3.2 (CS3.2) Wzmacnianie kapitału społecznego obszaru, wspieranie aktywności mieszkańców i organizacji społecznych oraz przedsięwzięcie 5 (P5) Inicjatywy propagujące idee współpracy, integracji, kultury i kultywowania lokalnych zwyczajów.

Powyższy projekt grantowy składał się z następujących zadań:

PG/1/2022/G/01 – Koło Gospodyń Wiejskich w Łukowie Śląskim – „Wymiana kultur i tradycji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii”

PG/1/2022/G/02 – Ochotnicza Straż Pożarna w Bogunicach Gmina Lyski – „Ocalić od zapomnienia – dostosowanie kaplicy Józefa Benedykta Połednika dla szerokiego grona odbiorców”

PG/1/2022/G/03 – Ochotnicza Straż Pożarna w Gaszowicach Gmina Gaszowice -„Historia Gaszowickiej OSP – na wyciągnięcie ręki”