Ogłoszenie o naborze nr 3/2016

Zarząd Stowarzyszenia LYSKOR

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nabór nr 3/2016 na przedsięwzięcie

P2. Tworzenie nowych obiektów lub podniesienie jakości istniejących, pozwalających na obsługę ruchu turystycznego

 

Termin składania wniosków 28 października 2016 r. – 21 listopada 2016 r. do godz. 14:00.
Miejsce składania wniosków Biuro Stowarzyszenia LYSKOR ul. Szkolna 7, 44-284 Pstrążna
Forma wsparcia Refundacja kosztów kwalifikowalnych
Zakres tematyczny operacji Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, zgodnie z §2 ust. 1 pkt 6 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Warunki udzielenia wsparcia Zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji” wraz z późniejszymi zmianami, przy czym:

Intensywność pomocy:

– jednostki sektora finansów publicznych – 63,63%

– przedsiębiorcy – do 70%

– pozostałe podmioty – do 90% (zgodnie z LSR)

Operacja realizuje przedsięwzięcie P2. Tworzenie nowych obiektów lub podniesienie jakości istniejących, pozwalających na obsługę ruchu turystycznego
Operacja musi realizować planowane do osiągnięcia wskaźniki – Wzrost liczby osób korzystających z obiektów objętych operacjami
Planowane do osiągnięcia wskaźniki Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia
Kryteria wyboru operacji Kryteria wyboru dostępne są na stronie www.lyskor.pl

Minimalna liczba punktów, jaką musi otrzymać operacja aby została zakwalifikowana do finansowania to 40% maksymalnej liczby punktów możliwej do osiągnięcia.

Wymagane dokumenty 1.      Wniosek wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach papierowych (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

2.      Wersja elektroniczna (płyta CD zawierająca wniosek wraz z załącznikami)

3.      Fiszka operacji

4.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

5.      Upoważnienie do złożenia wniosku (jeśli dotyczy)

Wysokość limitu środków w ramach naboru 67 500,00 zł.
Miejsce udostępnienia dokumentów Dokumenty oraz szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

1.      Stowarzyszenie LYSKOR – www.lyskor.pl

– Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

– Lokalne Kryteria Wyboru

– procedury wyboru operacji

– wzory kart oceny

– formularz wniosku o udzielenie wsparcia wraz z instrukcją

– formularz umowy o udzielenie wsparcia

– formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją

2.      Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

– formularz wniosku o udzielenie wsparcia wraz z instrukcją

– formularz umowy o udzielenie wsparcia

– formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia LYSKOR: ul. Szkolna 7, 44-284 Pstrążna.
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-15:00.

Pytania można kierować także na adres e-mail: biuro@lyskor.pl lub telefonicznie: 32 440-76-01

 

Załączniki:

Pełna treść ogłoszenia o naborze wraz z załącznikiem nr 1 –> pobierz

Wzór wniosku o przyznanie pomocy –> pobierz

Fiszka operacji –> pobierz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych –> pobierz

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność –> pobierz

Lokalne Kryteria Wyboru –> pobierz

Procedura wyboru operacji, wzory kart oceny –> pobierz