Zbiór informacji istotnych przy realizacji projektu

1. Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości jeżeli zostały poniesione:

  • od dnia, w którym została zawarta umowa o przyznaniu pomocy (koszty poniesione przez zawarciem umowy o przyznanie pomocy nie będą podlegać zwrotowi!), w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014 r.
  • w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowegoPrzykład: Zakupy w markecie budowlanym na kwotę 800 zł – płatność gotówkowa, kolejne zakupy w tym samym markecie na kwotę 500 zł – płatność gotówkowa. Aby uzyskać pełną wartość zwrotu należy dokonać płatności za zakupy kartą płatniczą lub przelewem.
  • zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania – w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie o przyznaniu pomocy. Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców stosuje się gdy wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 30 tys. euro.
    (W celu zapewnienia Wnioskodawcom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy działań realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności. Portal jest dostępny od 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu można wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Więcej informacji oraz wniosek o nadanie uprawnień wraz z instrukcją można znaleźć tutaj.)

2. Zakupione materiały, maszyny, urządzenia, środki transportu itp. muszą być nowe.
3. Wszystkie transakcje związane z realizacją operacji, m.in. koszty kwalifikowalne należy uwzględnić w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystać odpowiedni kod rachunkowy – w przypadku niezrealizowania zobowiązania kwotę pomocy pomniejsza się o 10%.
4. Należy utworzyć zadeklarowane we wniosku o przyznanie pomocy miejsca pracy najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność II transzy pomocy/końcową. Miejsce pracy należy utworzyć dla osoby zamieszkałej na obszarze objętym LSR – niezrealizowanie tego warunku grozi odmową wypłaty pomocy oraz zwrotem części wypłaconej wcześniej kwoty pomocy (jeśli dotyczy).  Miejsce pracy należy utworzyć dla osoby zamieszkałej na obszarze objętym LSR.
5. Z chwilą zawarcia umowy o przyznanie pomocy zaczynają obowiązywać zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020 (link do księgi poniżej) – kara umowna za niestosowanie się do księgi wynosi 1% płatności.

Promocja i informowanie nt. realizacji projektu:
Księga wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020 –> pobierz
W sprawie kwestii informacji i promocji nasza LGD nie stawia żadnych dodatkowych wymagań.
Ponadto w Księga wizualizacji str. 10 informuje:
„Nie jest wymagane stosowanie wizualizacji na dokumentach związanych z realizacją operacji podawanych do wiadomości publicznej np. dokumentacji przetargowej, jak również innych dokumentach, np. umowach.”