Wyniki naboru nr 2/2016

W dniu 3 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD LYSKOR, na którym Członkowie Rady dokonali oceny wniosków złożonych w naborze nr 2/2016. W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz z LSR, lista operacji  wybranych do finansowania oraz protokół z posiedzenia Rady.

Lista operacji zgodnych z LSR –> pobierz

Lista operacji wybranych do finansowania –> pobierz

Protokół z posiedzenia Rady LGD LYSKOR –> pobierz

Jednocześnie informujemy, iż Wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia protestu, jeżeli operacja nie została wybrana z uwagi na:

1) Brak zgodności z LSR,
2) Nieterminowe złożenie wniosku,
3) Brak zgodności z zakresem tematycznym,
4) Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów
5) Wynik wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, jednakże okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.
Protest wnosi się do Zarządu Województwa Śląskiego za pośrednictwem LGD LYSKOR, w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji, o wyniku zgodności operacji z LSR lub wyniku wyboru.

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:

1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu (Zarząd Województwa Śląskiego);
2) oznaczenie wnioskodawcy;
3) numer wniosku o przyznanie pomocy;
4) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, lub wskazanie w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;
5) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;,
6) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu oświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.