II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Dokumenty na etapie przyznania pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy nieedytowalny (.pdf) – pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy edytowalny (.excel) – pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz
Biznesplan – nieedytowalny (.pdf) – pobierz
Biznesplan – edytowalny (.docx) – pobierz
Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – pobierz
Informacje pomocne przy wypełnianiu biznesplanu – pobierz
Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – nieedytowalny (.pdf) – pobierz
Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – edytowalny (.excel) –  pobierz
Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis –> przejdź do strony
Wniosek o wpis do ewidencji producentów –> przejdź do strony

2) Umowy o przyznaniu pomocy oraz załączniki (wersja 6z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – pobierz
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – pobierz
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – pobierz
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – pobierz
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – pobierz

3) Dokumenty na  etapie płatności (wersja 3z)

Wniosek o płatność – nieedytowalny (.pdf) – pobierz
Wniosek o płatność – edytowalny (.excel) – pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
– Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – excel) – pobierz
– Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – pobierz

 

Aktualne dokumenty znajdują się również na stronie ARMIR –> przejdź do strony