II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Dokumenty na etapie przyznania pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy nieedytowalny (.pdf) – pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy edytowalny (.excel) – pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) – pobierz
Biznesplan – nieedytowalny (.pdf) – pobierz
Biznesplan – edytowalny (.docx) – pobierz
Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – pobierz
Informacje pomocne przy wypełnianiu biznesplanu – pobierz
Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – nieedytowalny (.pdf) – pobierz
Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – edytowalny (.excel) –  pobierz
Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis –> przejdź do strony
Wniosek o wpis do ewidencji producentów –> przejdź do strony

2) Umowy o przyznaniu pomocy oraz załączniki (wersja 8z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – pobierz
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – pobierz
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – pobierz
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – pobierz
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – pobierz
Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) – pobierz
Załącznik 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (*.pdf) – pobierz
Załącznik 7 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (*.pdf) – pobierz
Załącznik 8 Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa(*.pdf) – pobierz
Załącznik 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa(*.pdf) – pobierz
Załącznik 10 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) – pobierz

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) – pobierz
Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) – pobierz
Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) – pobierz

3) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) – pobierz
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) –pobierz

4) Dokumenty na  etapie płatności (wersja 4z)

Wniosek o płatność – nieedytowalny (.pdf) – pobierz
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – pobierz
Wniosek o płatność – edytowalny (.excel) – pobierz
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.excel) – pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
– Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – excel) – pobierz
– Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – pobierz

 

Aktualne dokumenty znajdują się również na stronie ARMIR –> przejdź do strony