I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Dokumenty na etapie przyznania pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy – nieedytowalny (.pdf) – pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy – edytowalny (.excel) – pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) – pobierz
Biznesplan – nieedytowalny (.pdf) – pobierz
Biznesplan edytowalny (.docx) – pobierz
Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – pobierz
Informacje pomocne przy wypełnianiu biznesplanu – pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis –> przejdź do strony
Wniosek o wpis do ewidencji producentów –> przejdź do strony

2) Umowa o przyznaniu pomocy oraz załączniki (wersja 4z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – pobierz
Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – pobierz

3) Dokumenty na etapie płatności (wersja 3z)

Wniosek o płatność – nieedytowalny (pdf) – pobierz
Wniosek o płatność – edytowalny (.excel) – pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – pobierz
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – excel) – pobierz
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – pobierz

 

Aktualne dokumenty znajdują się również na stronie ARiMR –> przejdź do strony