Fundusze i Natura Potencjałem Lokalnym

Stowarzyszenie LYSKOR, Partnerstwo dla Rozwoju oraz zagraniczny partner z Finlandii – Leader Tonturi – Lappi (LAG) zrealizowało projekt współpracy pn. „Fundusze i Natura Potencjałem Lokalnym” o akronimie FIN-PL.
W ramach przygotowania projektu współpracy w roku 2022 Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Rozwoju” i Stowarzyszenie LYSKOR wyszukało i poznało Partnera z Finlandii.
W ramach spotkań on-line wszyscy partnerzy poszerzyli wiedzę na swój temat i horyzonty dotyczące realizacji lokalnej strategii. Wszyscy partnerzy mają podobne cele oraz spójne przedsięwzięcia. Należą do nich: rozwój sektora MŚP, w tym branży turystycznej, z wykorzystaniem lokalnych zasobów oraz budowanie kapitału społecznego w ramach koncepcji Smart Village.
Partnerzy spotykając się online i poznając wzajemnie doszli do wniosku, iż przykład wykorzystania zasobów naturalnych dla celów rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie rozwiązań opartych o koncepcje Smart Village, jest doskonałym przykładem rozwoju lokalnego, który można przełożyć na realia Partnerów polskich.
W ramach operacji odbyła się wizyta przedstawicieli partnerów z PL na obszarze partnera z FIN celem poznania dobrych praktyk w ww. zakresie.
Operacja realizowana była w okresie od stycznia 2023 r. do maja 2023 r. Adresowana była do przedstawicieli wszystkich partnerów, łącznie ok. 50 osób. W ramach projektu odbyła się wizyta studyjna polskich LGD wraz z ich zasobami społecznymi tj. lokalni liderzy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego – na terenie LAG.
Przebieg operacji zakładał następujące działania:

Zadanie I: wizyta partnerów z PL na obszarze partnera z FIN
Wizyta odbyła się na przełomie kwietnia i maja 2023 r. i polegała na wizycie 21 przedstawicieli Partnerstwa dla Rozwoju i 21 przedstawicieli LYSKOR-u na terenie działania LAG . W ramach wizyty planuje się następujące działania:

  • prezentacja sektora MŚP w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów oraz rozwój turystyki,
  • prezentacja i promocja wykorzystania rozwiązań opartych o koncepcję Smart Village,
  • poznanie dobrych praktyk w wyżej wymienionym zakresie poprzez udział w warsztatach i wizytach tematycznych na miejscu,
  • prezentacja i poznanie pobliskich LAG z Finlandii celem nawiązania kontaktów i szerszej wymiany doświadczeń.

Zadanie II: upowszechnienie wyników i promocja projektu
Organizacja wieczoru fińskiego w Polsce. Podczas spotkania przedstawiciele LGD uczestniczących w wizycie przekazali szerszemu gronu odbiorców wiedzę nabytą podczas wizyty. Do udziału w spotkaniu zaproszony został także prelegent, który posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie codziennego życia w Finlandii i rozwiązań funkcjonalnych, które tam są stosowane.
Realizacja niniejszej operacji pozwoliła na wzajemne uczenie się od pozostałych partnerów sposobów rozwoju z wykorzystaniem naturalnych zasobów oraz koncepcji Smart Village.