Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest Stowarzyszenie LYSKOR z siedzibą w Lyskach:

  1. adres: 44-295 Lyski, ul. Sikorskiego 2,
  2. wpisane do Rejestru  stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach – X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000257707
  3. REGON: 240397359
  4. NIP: 6422948718
  5. 32 440 76 01
  6. E-mail: biuro@lyskor.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji podpisanej umowy;
b) w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością, w szczególności z tytułu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności;
c) w celu zatrudnienia pracowników;
d) gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
e) na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego. Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

Wzór oświadczenia do przetwarzania danych osobowych –> pobierz